застраховка гаранцияЗастраховка Финансова гаранция (Бонд) е алтернатива на банковата гаранция. Основната разлика между банките и застрахователните компании в областта на гаранциите е в оценката на риска и вследствие на това в различните изисквания за обезпечаване на този риск.

Докато банките обичайно изискват поне 100% обезпечение за издаването на гаранции, застрахователните компании я предлагат без обезпечение или срещу значително по-нисък процент от гаранционната сума. Друга съществена разлика се явява в размера на възнагражденията /лихви, премии/ при предоставянето на тази услуга.

Какво представлява застраховка Гаранция

Това е договор, сключен между три страни, който гарантира изпълнението на поети задължения. Този договор се нарича “застраховка”, защото като по своята същност той представлява механизъм за прехвърляне на риск. Страни по договора са:

  • Принципал – това е изпълнителят, чиято дейност по договора представлява риска;
  • Бенефициент – е лицето, в чиято полза се сключва застраховката (примерно инвеститор);
  • Гарант – е застрахователят, който поема риска. Застрахователят предоставя гаранция на Бенефициента, че изпълнителят ще осъществява своята дейност в съответствие с поетите договорни задължения, проектът ще бъде реализиран съобразно сроковете, подизпълнителите по договора ще спазват своите задължения.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

— ЗОП чл.111 ал.5

С приемането на новия Закон за обществените поръчки през февруари 2016 (в сила от 15.04.2016 г.) се предвижда използването на застрахователен договор като гаранция за изпълнение на обществена поръчка. В досегашната практика възможностите бяха ограничени само до банкови и парични гаранции. Въвеждането на гаранции под формата на застраховка е новост в България, но е дългогодишна практика в останалите европейски страни.

Видове застраховка Гаранция (Бонд)

  • Гаранции за участие в търг
  • Гаранции за добро изпълнение
  • Гаранции за поддръжка
  • Гаранции за авансово плащане
  • Евро гаранции
top