Евроинс стартира продажбата на застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”

euroins
„ЗД Евроинс” АД стартира продажбата на застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”, съгласно новия Закон за обществени поръчки чл.111, ал.5 т. 3, в сила от 15.04.2016 г.

Застраховка Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка обезпечава изпълнението на обществена поръчка чрез покритие отговорността на изпълнителя .

Застраховката има следните предимства :

  • по-ниски разходи;
  • по-изгодна цена от банкова гаранция;
  • без блокиране на парични средства;
  • без залог на активи и ипотека.

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” е подходяща за публични и секторни възложители на обществени поръчки по смисъла на закона, като министерства, органи на съдебна и изпълнителна власт, областни администрации, кметства, общини, държавни институции, агенции, комисии, болници и др; публични предприятия извършващи секторни дейности свързани с водоснабдяване, енергетика, транспорт, пощенски услуги и др.

Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при сключване и изпълнение на договора за обществена поръчка, съгласно условията на тръжната документация

Застрахователното покритие по тази застраховка включва следните клаузи:

  • Клауза Гаранция за участие в търг;
  • Клауза Гаранция за добро изпълнение;
  • Клауза Гаранция за авансово плащане;
  • Клауза Гаранция за следдоговорно задължение.

Застрахователната сума по застраховка Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка се определя като процент от стойността на договора или от прогнозната стойност без ДДС, определена от възложителя на обществената поръчка. Застрахователната премия се определя като процент от размера на застрахователната сума и се заплаща еднократно при сключване на застрахователен договор. Срокът на застрахователния договор се определя съгласно условията на тръжната документация.

Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” е специализиран продукт на „ЗД Евроинс“ АД, презастрахован при презастрахователи с първокласен кредитен рейтинг.

За „ЗД Евроинс” АД

“Застрахователно дружество Евроинс” АД е част от “Евроинс Иншурънс Груп”, една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията оперира в седем страни в региона, има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и над 1 400 служители. “Евроинс Иншурънс Груп” е дъщерно дружество на “Еврохолд България” – водеща българска компания, която оперира в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху върху небанковите финансови услуги и управлението на активи.


top