Чертасиг представи европейски практики и тенденции в развитието на застраховка Гаранции в полза на възложители по Закона за Обществените Поръчки

Central-CertAsig
На 9-ти юни застрахователна компания Чертасиг, подкрепена от презастрахователните си партньори Аxis Re (Цюрих) и Kiln Re (Lloyd’s Syndicate) представи специфики, световни и европейски практики и тенденции за развитие на застраховките гаранции в полза на възложители.
Събитието беше уважено от бизнес партньори, застрахователни брокери и клиенти и предизвика оживени дискусии и форуми. То определено доказа необходимостта от едно по-масово представяне на новия финансов инструмент.

Застраховка Гаранция в полза на възложители по Закона за Обществените Поръчки най-после регламентирана и в България

На 15 април тази година влезе в сила новият Закон за обществените поръчки. Той предизвика доста реакции, много от възложителите бързаха да организират поръчките си по стария закон, други процедури бяха обжалвани. Има внесени и промени в закона, но фокусът тук е едно отдавна чакано нововъведение, което е ход в правилната посока и има за цел да подпомогне бизнеса при изпълнението на договори за обществени поръчки. Тази новост се отнася до гаранциите, които ЗОП допуска. Уредбата е в чл. 111 на новия закон, където изрично се споменава
за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане като видове гаранции, които изпълнителят по договор трябва да предостави на възложителя.
Какво представлява Застраховка Гаранция (Бонд)?
Тристранно споразумение между Изпълнител, Възложител и Застраховател (гарант), което гарантира изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя. Изпълнението им се гарантира от Застрахователя и е в полза на Възложителя.
Застраховките на гаранции (BONDS) са финансов инструмент, алтернативен на банковите гаранции (LC от Letter of Credit). Предимствата на BONDS са няколко, като очевидните от тях са за страната – изпълнител по проект/договор:

  • липса на ограничение в ликвидността и оборотния капитал и в резултат на това, активно участие в по-голям брой проекти/договори;
  • застрахователят/гарант предпазва изпълнителя от несъстоятелни претенции от страна на възложителя и му осигурява ясни правила и експертиза в областта на договорите за изпълнение и поддръжка.

като не по-малко важни от тях са и предимствата за възложителя/бенефициент на BONDS, а именно:

  • сигурна гаранция, че проектът ще бъде завършен качествено и навреме (подсигурена от застрахователя/гарант, който е заинтересован да следи и помага за изпълнението и завършването на проекта, за да не изплаща обезщетения), което на макро ниво е предимство за цялата икономика.

Икономически издържан и логичен, механизмът на действие на BONDS обуславя адекватното поведение на трите участващи страни благодарение на собствената им оценка на последствията от усвояването на гаранцията.

Чертасиг
е голям поддръжник и двигател на развитието на финансовите застрахователни продукти, силно специализирана ниша в корпоративното застраховане, и е считан за лидер на Румънския пазар, записвайки 9 млн лева през 2015 година, което представлява малко над 32% пазарен дял. Застраховките Гаранции са въведени в Румъния през 2009 година и обемът им нараства седем пъти за периода 2009 – 2013 г. от 7 млн. евро през 2009 до почти 48 млн. евро през 2013 год.

„Гаранциите са строго специфичен продукт, изискващ както сериозен финансов анализ на компаниите-изпълнители, така и натрупани познания за спецификата на индустриите, ползватели на тези продукти. Ние имаме солидни знания и опит и модели на оценка по индустрии, които бихме искали да предложим на нашия пазар. Повечето от нашите клиенти са строителните компании, усвояващи европейски фондове за изграждане на инфраструктура и пътища (85%); останалите 15% се поделят между IT и консултанстски компании. Уверена съм, че можем да използваме натрупаните знания и да подпомогнем бизнес развитието и финансовата стабилност и на българските компании.
Растежът и стабилността на CertAsig се дължат на недвусмисления ни фокус върху специфичните нужди на бизнеса по отношение на управлението на риска и застраховането. Гордеем се с трайните си партньорства и взаимното доверие, което сме изградили със застрахователните посредници, чрез които извършваме 95% от търговската си дейност. След като успешно имплементирахме най-добрите
международни практики в динамично променящата се среда на Черноморския регион, се вълнуваме от бизнес възможностите в България и големия потенциал на пазара Това за нас е нов и прохождащ пазар по отношение на застраховките Гаранции и ние сме уверени че можем да повторим успехите си тук в България!” , коментира Мария Рангелова, Управляващ Директор на компанията в България.

За ЧертАсиг

certasig

CertAsig е застрахователна компания с чуждестранен капитал и британско ноу-хау със седалище в Румъния и фокус на дейност в Черноморския регион. През ноември 2014-та година Чертасиг получи разрешение от българската Комисия за финансов надзор да предлага директно застрахователно покритие на рискове в България.
Компанията Чертасиг е основана през 2003 г., а от декември 2007г. неин мажоритарен собственик е Royalton Capital Investors II – частен инвестиционен фонд с фокус върху инвестиции в Централна и Източна Европа. Някои от основните инвеститори в Royalton Capital Investors II са Alpha Associates, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейския инвестиционен фонд
(ЕИФ).
Бизнес стратегия: фокус върху корпоративното застраховане, специфични застрахователни продукти, присъствие на пазара ексклузивно чрез брокерска мрежа
От 2010г. Чертасиг насочва вниманието си извън секторите „Живот“ и автомобилното застраховане, върху специфични нишови продукти, за които се смята лидер на пазара. Бизнес стратегията на Чертасиг е съсредоточена предимно върху продажбата на специализирани застрахователни продукти за корпоративни клиенти и малки и средни предприятия, посредством професионалните услуги на утвърдени местни застрахователни брокери.
Портфолиото на Чертасиг включва продукти, съобразени със специфичните рискове, характерни за различни бизнес сектори като: всякакви видове застраховка отговорност – от обща гражданска до екологична, застраховка на гаранции, имуществени застраховки на индустриална и търговска собственост, инженерни и строителни проекти, карго и застраховка на плавателни средства – портфолио, което винаги се обогатява с нови продукти, целящи покритие на специфични за съответните индустрии рискове.

 


top