Най-големите обществени поръчки за изминалата седмица

обществени поръчкиОбществени поръчки за доков ремонт на кораби от състава на военноморските сили и за саниране на жилищни сгради в страната са сред най-големите през изминалата седмица, пише „Капитал.

27 млн. лв. за саниране на жилищни сгради в Хасково

Община Хасково обяви поръчка за изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност. Тя е за 30 жилищни блока на територията на град Хасково и включва  дейностите  разработване на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажните работи. Оферти се приемат до 16 септември.

5.57 млн. лв. за саниране на жилищни сгради в Поморие

Община Поморие обяви поръчка за изпълнение на инженеринг  по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.  Изпълнителите трябва да подготвят инвестиционен проект във фаза технически проект, да осъществяват авторски надзор по време на строителството и да изпълняват строително монтжните работи, за да се реновират изброените многофамилни сгради, за да се постигне по-висока степен на енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на полезния експлоатационен период на сградите, и осигуряване на условия за жизнената среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Оферти се приемат до 20 септември.

4.75 млн. лв. за ремонт на улична инфраструктура в Плевен

Община Плевен обяви поръчка за текущ ремонт на уличната инфраструктура, организация и безопасност на движението на територията на Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет. Тя е за срок от 4 години и е за текущ ремонт на уличната инфраструктура, организация и безопасност на движението на територията на  Плевен,  за текущ ремонт на уличната инфраструктура в жк “Сторгозия” с граници на района ул. “Българска авиация”, ул. “Иван Миндиликов”,  за територията на жк “Дружба”, жк “Кайлъка”, жк “М. Денчева” с граници на района бул. “Хр. Ботев”, ул. “Пробуда”.  Участниците трябва да разполагат с техническо оборудване за изпълнение на поръчката, а  оферти се приемат до 27 септември.

3.75 млн. лв. за доков ремонт на кораби от състава на ВМС

Министерството на отбраната обяви поръчка за доков ремонт на кораби от състава на Военноморските сили.  Поръчката е за период от 4 години. Тя е за сключване на рамково споразумение с няколко оператора.  Кандидатът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката, най-малко за последните 5 години.  Оферти се приемат до 12 септември.

1.99 млн. лв. за канализация на  Цар Калоян

Община Цар Калоян обяви поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на канализацията на град  Цар Калоян с краен срок на изпълнение 31.12.2017 г. Към участниците няма финансови и икономически изисквания. Те трябва да са извършили минимум един обект, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнен през последните 5 години, както и да притежават внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008/ISO 9001:2015.  Оферти се приемат до 19 септември.

1.84 млн. лв. за саниране на жилищна сграда в Разлог

Община Разлог обяви поръчка за изпълнение на инженеринг за  блок в жк “Изток” по Националната програма за енергийна ефективност. Предметът на поръчката са проектиране и строителство, както и изпълнение на авторски надзор по време на строителството.  Към участниците няма финансови и икономически изисквания. Те трябва да имат застраховка “Професионална отговорност” и да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи. Оферти се събират до 13 септември.

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка. Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top