Екоминистерството с милиони левове за обществени поръчки

поръчкиМилиони левове за външни услуги и консултанти е договорило и изразходвало за последните 6 месеца Министерството на околната среда и водите (МОСВ),  става ясно от преглед на обществените поръчки на ведомството. Голяма част от средствата, които МОСВ разходва за консултанти, са европейски, но има и такива, които са само за сметка на националния бюджет. При част от процедурите дори не е проведена обществена поръчка, а се е стигнало до директно възлагане, пише БГНЕС.

С договор от април 2016 г. ведомството дава 391 150 лв. (без ДДС) на юридическа кантора за правни консултации в рамките на една година. МОСВ се е възползвало от законовата възможност да избере адвокатската кантора чрез процедура на договаряне без обявление, т.е. с предизвестен победител.

Близо 20 000 лв. (с ДДС) е дало екоминистерството за анализ на административния капацитет на чиновниците, които управляват европейската програма “Околна среда” през настоящия и през приключилия в края на 2015 г. програмен период. През май 2016 г. е сключен договор за 66 000 лв. (без ДДС) с фирма за подбор на персонал, наела шест лица, които ще извършват “технически дейности” по европейската програма до края на година. На 26 юни 2016 г. МОСВ сключва договор за замерване на емисиите на вредни вещества при изгарянето на местни въглища и брикети при битови отоплителни уреди със срок на изпълнение три месеца от датата на подписването на договора. Ведомството се интересува как се отразява на въздуха използването на въглища и брикети през юли, август и септември, които по разбираеми причини се използват основно през периода декември – март и плаща 43 000 лв., с ДДС. На 20 юли 2016 г. МОСВ сключва договор с фирма, която трябва да осигури текуща поддръжка на информационната система за защитените зони от “Натура 2000” за срок от 2 г. на стойност 132 000 лв. с ДДС. Изборът на изпълнител става чрез директно възлагане, тъй като при сключването на Споразумение за “Натура 2000” през 2012 г. е било договорено фирмата, която е разработила софтуера, да запази авторските си права и така да си гарантира абонаментна поддръжка докато МОСВ ползва въпросното приложение.

В момента ведомството е пред финализиране на процедурата по избор на изпълнител на Електронна база данни. Всички дейности трябва да се извършат за 8 месеца, а поръчката е на стойност четвърт милион лева, без ДДС.

В средата на юли ековедомството стартира публичен търг за избор на фирма, която да “Разработи ръководство за прилагане на йерархията за отпадъците, в т.ч. при опасните отпадъци” за срок между шест и девет месеца  срещу 90 000 лв. без ДДС. 130 000 лв. без ДДС  МОСВ ще даде и за “Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването”. Дейностите по поръчката трябва да са приключили до 25 ноември, а срокът за подаване на документи е изтекъл преди две седмици. В края на юли е изтекъл срокът  за поръчката “Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети” за 300 000 лв. без ДДС.

Най-голям интерес има към обществената поръчка, която МОСВ е обявило през април тази година за подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър като част от Национална система за управление на водите в реално време. Сегашната система за наблюдение на водите на река Искър трябва да се оптимизира. Максималният срок за изпълнение на проекта е година и половина и ще струва на ековедомството 4,5 млн. лв. без ДДС.

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка. Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top