Нарушения в обществени поръчки на БНБ откри Сметната палата

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8Обществени поръчки на Българската народна банка (БНБ) провери Сметната палата, става ясно от доклад на одиторите. Проверено е управлението на бюджетни средства от банката през 2015 г.

Одиторите са установили някои недобри практики. Сред тях са сключен дългосрочен 4-годишен договор за доставка на комуникационно оборудване и софтуер, плюс поддръжка, без да бъдат посочени крайна цена и прогнозни количества от всеки вид оборудване, които следва да бъдат доставени. В резултат са изразходвани 8 пъти повече средства от първоначално планираните за обществената поръчка или10,5 млн. лв. без ДДС.

Разходи за такелажни и товаро-разтоварни дейности по договор от 2014 г., сключен след проведена процедура по ЗОП (отм.), в размер на 1,1 млн. лв. без ДДС са направени през 2015 г. 971 хил. лв. без ДДС са изразходвани за  пренасяне на принтери, компютри, мебели, пластмасови бутилки с вода, което прави 82,14% от общия размер на разходите по договора. Не са направени анализи доколко е финансово обосновано възлагането на посочените дейности на външен изпълнител.

При друг търг за доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване ценовата оферта на определения за изпълнител участник надвишавала 3,5 пъти прогнозната стойност на поръчката.

През одитирания период контролните дейности не са действали ефективно и не са предотвратили извършването на нарушения на ЗОП.

Разходите за издръжка на БНБ са близо 80 млн. лв., а инвестиционните разходи са близо 10 млн. лв, сочи още докладът. Разходите за персонал през одитирания период са на стойност 23 млн. лв. или 29% от разходите за издръжка. Изплатените през 2015 г. средства за допълнително материално стимулиране са 6,3 млн. лв.

Управлението на процесите по планиране, извършване и отчитане на бюджетните разходи на БНБ съответства на правната рамка във всички съществени аспекти, заключват от Сметната палата.

Препоръката на одиторите към управителя на Централната банка е да актуализира вътрешните правила за бюджета на БНБ, да анализира възложените товаро-разтоварни дейности, да актуализира правилата за командировки и специализации в чужбина. Както и да се въведе изискване по сключени договори, в които не са посочени конкретни количества и крайна цена, заявките за доставка да бъдат обвързани с обосновка на конкретните потребности и необходимото финансиране. А при сключване на договори за обществени поръчки по единични цени и без прогнозни количества за срок над 1 година да се посочва крайна цена на договора.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top