Най-големите обществени поръчки през изминалата седмицa

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8Обществени поръчки за повишаване на енергийната ефективност на студенстко общежитие, училище и жилищни сгради са сред най-големите публични търгове през изминалата седмица, сочи класация на „Капитал”.

 

2.13 млн. лева за енергийна ефективност на студентско общежитие

 

Обществена поръчка за реализиране на енергоефективни мерки и повишаване на енергийната ефективност на блок 35 в ‘‘Студентски град‘‘ обяви  Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).  Тя включва топлинно изолиране на външните стени и на покриви,  подмяна на външни дограми,  отоплителна слънчева инсталация и топлинно изолиране на под. Прогнозната цена е 2.13 млн. лв., а срокът за изпълнение на поръчката е 120 дни.  Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален оборот от всякакъв вид строителство през последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност на поръчката. Те трябва да имат застраховка “Професионална отговорност на строителя” за минимум 400 хил. лв.  и да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години. Оферти се приемат до 9 ноември.

820 хил. лева  за ремонт на бази на Държавния резерв

поръчка за ремонт на покриви на свои бази обяви Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”. Тя включва подмяна на хидроизолация по покривите на складови и материални бази и ремонт на покривни конструкции. Складовите бази на ТД “Държавен резерв” се намират в София, Пловдив, Варна, Плевен и Велико Търново.  Крайният срок за изпълнение е 30 юни 2017 г. Участниците трябва да имат минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните три години, не по-малък от 1.6 млн. лв. Те трябва да са изпълнил минимум 3 дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните 5 години. Срокът за подаване на оферти е 31 октомври.

820 хил. лева за енергийна ефективност на учебни заведения в община Марица

Община Марица обяви поръчка за прилагане на мерки за енергийна ефективност на общинските  заведения ЦДГ “Буратино”, с. Костиево, ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Костиево и Здравна служба, с. Маноле.  Предвижда се топлоизолиране на външни стени и на покрив, подмяна на дограма, подмяна на източник на топлина и вътрешноотоплителна инсталация, доставка и монтаж на слънчеви колектори,  подмяна на осветителни тела, демонтаж, монтаж и ремонтни работи.  Срокът за изпълнение е 60 дни за първата, 50 дни за втората и 40 дни за третата  общинска сграда. Участниците трябва да имат реализиран оборот от строителство за последните три години от 137 хил. лв. до 508 хил. лв.  и да са изпълнявали сходни поръчки – минимум три обекта, за последните три години. Оферти се приемат до 2 ноември.
772 хил. лева за енергийна ефективност на жилищни сгради в Доспат

Община Доспат обяви поръчка за инженеринг за енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на многофамилни жилищни сгради в град Доспат.  Тя е разделена на две позиции: първата е за блок Д1, втората за блок Д3. Необходимо е изготвяне на технически проекти, осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи, както и всички свързани с това дейности за двете сгради. Участниците трябва да имат опит със строителство или проектиране и изпълнение на строеж, идентично или сходно с предмета поръчката, изпълнено през последните 5 години.  Срокът за изработване и предаване на техническите проекти е най-късно до 30 март 2017 г. Оферти могат да се подават до 15 ноември.

751 хил. лeвa за енергийна ефективност на жилищна сграда в Симеоновград

Община Симеоновград обяви поръчка за проектиране и строителство за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в града, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност. Тя включва дейности по проектиране, авторски надзор и строителство за постигане на обновяване за енергийна ефективност. Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на 1.4 млн. лв. за последните три приключили финансови години. Срокът за изпълнение на поръчката е 160 дни. Оферти се приемат до 3 ноември.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 

 


top