АОП публикува ръководство за работа с обществени поръчки в България

Агенция за обществени поръчки в България

В края на 2016 година Агенцията по обществени поръчки публикува „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки“. То е изготвено от Агенцията по обществените поръчки в изпълнение на мярка 4: „ Практическа помощ за прилагането на новото законодателство“, дейност 4.2. от Плана за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2014-2020.

Съдържанието на ръководството и начинът на неговото структуриране следват хронологията на възлагателния процес. Ръководството е съобразено с действащото към 30 декември 2016 г. законодателство в областта на обществените поръчки. Ръководството е публикувано на Портала за обществени поръчки.

В документа са разяснени основните изисквания на българското законодателство по отношение на обществените поръчки – принцип на работа при обществени поръчки, субект и обект, кандидатстване, обжалване, правила при възлагане и изпълнение.

Съгласно член 111 от ЗОП Възложителят има право да изиска от Изпълнителя предоставянето на гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства по него. От април 2016 г. като една от законните форми на такава гаранция бе добавена Застраховка Гаранция – БОНД. Услугата е широко използвана в страните от ЕС, тъй като предоставя по-голяма гъвкавост и удобство за Изпълнителя на обществената поръчка и по-голяма сигурност за Възложителя, в сравнение с банковата и паричната гаранция. Продуктът се предлага на българския пазар от няколко застрахователни компании чрез Инстрейд Застрахователен брокер.

В закона е предвидена и възможност гаранцията да бъде предоставена от лице, различно от посочения за изпълнител. Когато изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция или титуляр по Застраховка Гаранция – БОНД.

Пълния текст на ръководството можете да изтеглите тук.


top