Министрите излязоха с предложения за намаляване на нарушенията при обществените поръчки

нарушенията при обществените поръчки

Служебните министри предадоха Обобщен доклад на министерствата и дейността по провеждане на обществени поръчки, в който са включили и предложенията си за намаляване на нарушенията при провеждането на търгове. Пълният текст на доклада е публикуван от Агенция „Фокус“. В него е включена информация от докладите на министрите, свързана със състоянието на министерствата и проведените обществени поръчки през последните 2 години.

 

Резултатите от проверките показват позитиви в общото състояние и функциониране на министерствата. Наред с това, обаче, се забелязват някои повтарящи се през годините недостатъци в чувствителната област на обществените поръчки, които се отнасят до тяхната подготовка, планиране и провеждане.

 

3 мерки за по-добри обществени поръчки

Три са основните предложени мерки за преодоляване на пропуските при възлагането на обществени поръчки, става ясно от доклада. Целта им е да се ограничат случаите, в които се допускат нарушения на Закона за обществените поръчки.

 

Първото предложение е свързано с увеличаване броя на служителите в отделните звена за обществени поръчки, за да се отговори на нуждата от по-голям административен капацитет за недопускане на грешки. Към тази мярка се предлага и организирането на обучителни курсове и семинари на служителите, които се занимават конкретно с процедурите по търговете.

 

Второто предложение е за създаване и внедряване на уеб платформа за възлагане на електронни обществени поръчки. В доклада се посочва, че това предложение е на етап подготовка на техническата спецификация за възлагане на поръчката, която да бъде в съответствие с последните изменения в Закона за електронното управление. До края на февруари 2017 г. се очаква процедурата да бъде открита.

 

Другото предложение, което отправят министрите в доклада, е да се  оптимизират изискванията за участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки, и за обжалване на решенията на възложителите. Според тях това може да стане като се дискутират възможности за изменение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му (ППЗОП), както и на Закона за защита на конкуренцията.

 

Гаранции за изпълнение на обществени поръчки

Припомняме, че промените в Закона за обществени поръчки от април 2016 година, гаранцията на обществени поръчки може да бъде под формата на банкова гаранция, парична гаранция или застраховка гаранция.

 

Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е най-съвременният продукт, който предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top