Приеха нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки

От правителствената информационна служба съобщават, че е приет нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП). Гласувано е и увеличение на служителите в АОП с 15 щатни бройки като общият им брой вече достига 85.

 

В новия Устройствен правилник се уреждат функциите, дейността, структурата, числения състав и организацията на работа на Агенцията. Посочени са още отговорностите и правомощията на изпълнителния директор. Правилникът ще влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Основната цел на документа е да бъде в съответствие с новия Закон за обществените поръчки. С правилника се подобрява организацията на работа в Агенцията чрез оптимизиране на нейната структура – както на общата, така и на специализираната администрация.

 

Четири стават дирекциите в АОП. За общата администрация ще отговаря дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“.

 

Специализираната администрация се разделя в три дирекции:

  • „Контрол на обществените поръчки“
  • „Законодателство и методология“
  • „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“

 

Новата дирекция е тази за разработването на форми за електронно попълване на информацията в регистъра, както и да поддържа портала и самия регистър за обществените поръчки. Планира се тя да отговаря за въвеждането на единната централизирана платформа за възлагане на електронни търгове.

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Според промените в Закона за обществени поръчки от април 2016 година, гаранцията на обществени поръчки може да бъде под формата на банкова гаранция, парична гаранция или застраховка гаранция.

 

Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е най-съвременният продукт, който предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top