Обявиха 3 нови обществени поръчки във Велинград

обществените поръчи през 2016

Община Велинград обяви 3 нови обществени поръчки. Две от тях са за енергийна ефективност на сгради, а третата е за ремонт на професионалната гимназия по горско стопанство. И трите обществени поръчки се финансират по оперативна програма “Региони в растеж”. Това става ясно от публикуваната документация в сайта на Агенцията по обществени поръчки (АОП).

 

Най-скъпата обществена поръчка във Велинград е за 1,8 млн. лева. С нея се търсят изпълнители за проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинската администрация. Крайният срок за подаване на оферти е 10 май 2017 г. Самата поръчка трябва да бъде изпълнена до 3 януари 2019 г.

 

Вторият търг на Община Велинград е отново за енергийна ефективност на административна сграда. Стойността на договора е 710 хил. лева. Предвижда се поръчката да бъде изпълнена до 3 януари 2019 г. Кандидатите  могат да подават оферти до 10 май 2017 г.

 

Другата обществена поръчка е за ремонт на гимназията по горско стопанство във Велинград. Нейната стойност е 980 хил. лева. Става въпрос за обновяване и доизграждане на материално-техническата база на учебното заведение. Поръчката трябва да бъде изпълнена до 12 юли 2019 г. Крайният срок за подаване на оферти е 10 май 2017 г.

Изисквания към кандидатите за изпълнение

Офертите и по трите обществени поръчки на Община Велинград ще се оценяват по критериите цена, срок за изготвяне на работен проект и срокове за изпълнение на строително-монтажните работи.

 

При търговете за енергийна ефективност, кандидатите трябва да са изпълнили дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните пет години. За такива дейности се считат строителство за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда – топлоизолация на фасадни стени, подмяна на дограма, ремонт на електроинсталация или осветление, топлоизолация на покрив, подмяна или изграждане на отопление, вентилация и климатизация (ОВК).

 

От изпълнителите ще се изисква и задължителна гаранция за изпълнение на обществената поръчка. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорност.

 

Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top