Застраховат горските в Пазарджик

Застраховат служителите на горското стопанство в област Пазарджик. За целта териториално поделение държавно горско стопанство – Родопи към Държавно предприятие “Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

Тя е за сключване на застраховка “Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие”.
Обществената поръчка е на стойност 4210 лева без ДДС.

 

Застрахователното покритие включва всички суми, които застрахованият е задължен да плати за вреди на трети лица. Те се изразяват в телесно  увреждане, смърт, трайна и временна загуба на работоспособност,  пълна и частична загуба на движими или недвижими вещи.  Както и разходите, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни.

 

Оферти се приемат до 10 август.
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top