Виж най-големите обществени поръчки през седмицата

Доставка на лекарства и храни, саниране и ремонт на улици са сред най-големите обществени поръчки през изминалата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Доставка на лекарства за УМБАЛ “Свети Георги” за 3.8 млн. лв.

 

УМБАЛ “Свети Георги” обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания. Поръчката е разделена на 164 обособени позиции, като участниците в търга могат да подават оферти за всички тях. Продължителността за изпълнение на доставките е 12 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 24 август 2017 г.

 

Доставка на лекарства за МБАЛ – Шумен за 3.3 млн. лв.

 

Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен, обяви поръчка за периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на болницата. Търгът е разделен на 889 позиции, като кандидатите могат да подават оферти за всички тях.
Цената е единствен критерий за оценка на офертите. Освен това обаче участниците в търга трябва да са изпълнили поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните три години. Крайният срок за подаване на оферти е 18 август 2017 г.

 

Доставка на храни за Софийския университет “Св. Климент Охридски” за 3 млн. лв.

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на учебното заведение. Доставките на съответните хранителни продукти трябва да обхващат всички дейности по реализиране на поръчката – товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности. Продължителността за изпълнение на поръчката е 24 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 25 август 2017 г.

 

Техническа рекултивация на терени до Димитровград за 2.45 млн. лв.

 

“Еко Антрацит” ЕАД обяви обществена поръчка за техническа рекултивация, отводняване и разбиване на бетон и извозване на строителни отпадъци на нарушените терени вследствие на водените дългогодишни минни работи в мини “Маришки басейн” до Димитровград в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско. Поръчката ще трябва да се изпълни в рамките на 1140 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 18 август 2018 г.

 

Доставка на лекарства и консумативи за МБАЛ – Пазарджик за 2.43 млн. лв.

 

Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик, обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите на болницата за периода 2017 – 2019 г.  Крайният срок за подаване на оферти е 24 август 2017 г.

 

Енергийна ефективност на сгради в Оряхово за 1.5 млн. лв.

 

Община Оряхово обяви обществена поръчка за строително-ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в общината. Предвидените мерки за енергийна ефективност са топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, подмяна на отоплителни тела, топлинно изолиране на под и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация. Търгът е разделен на пет позиции, като участниците могат да подават оферти само за една от тях. Става въпрос за административни сгради и общински общежития. Продължителността на изпълнение на мерките е между 40 и 60 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 17 август 2017 г.

 

Ремонт на улици в община Хайредин за 1.4 млн. лв.

 

Община Хайредин обяви обществена поръчка за ремонт на улична мрежа в общината. В обхвата на поръчката влизат 16 улици, а общата им дължина е над 5 хил. м. Видовете работи по сметката са налични за всяка една от улиците, включени в изпълнението на поръчката, като същите ще се уточнят и изпълняват след констатирана необходимост и по искане от страна на възложителя, пише в обявлението. Продължителността на изпълнение е 12 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 16 август 2017 г.

 

Изпълнение на обществена поръчка

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта


top