Доставка на лекарства е най-голямата поръчка през седмицата, виж и останалите

Доставка на лекарства, саниране на сгради и ремонт на улици са сред най-големите обществени поръчки през изминалата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Доставка на лекарства за онкологичен център в Бургас за 30 млн. лв.

 

Комплексен онкологичен център – Бургас обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания. Търгът е разделен на две позиции, като участниците могат да подават оферти и за двете. Спецификацията съдържа общо 81 лекарствени продукта, от които 68 са включени в първата позиция, а 13 във втората. Доставките трябва да се изпълняват между 1 ноември 2017 г. и 31 октомври 2018 г. Крайният срок за подаване на оферти е 20 септември 2017 г.

 

Почистване на сгради на изпълнителната власт за 12 млн. лв.

 

Централният орган за покупки под шапката на Министерството на финансите, дирекция “Централизирано възлагане и обществени поръчки”, обяви обществена поръчка за почистване. Планира се сключване на рамково споразумение за период на изпълнение на услугите от 1 февруари 2018 г. до 31 януари 2021 г. с шест изпълнителя.  На тях ще бъде възложено комплексно почистване на сгради, работни и сервизни помещения, поверени за управление и разпореждане на органите на изпълнителната власт и техните администрации. Поръчката предполага ежедневно хигиенизиране, основно почистване, което се извършва веднъж или два пъти в годината, както и периодични дейности. Крайният срок за подаване на оферти е 25 септември 2017 г.

 

Ремонти на пристанище Варна за 4.9 млн. лв.

 

“Пристанище Варна” ЕАД обяви поръчка за строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите на дружеството. Ще се сключи рамково споразумение с до трима потенциални изпълнители за срок от три години. Крайният срок за подаване на оферти е 14 септември 2017 г.

 

Саниране на сгради в Петрич за 1.49 млн. лв.

 

Община Петрич обяви поръчка за проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Петрич. Поръчката е разделена на пет позиции, всяка от които за отделна сграда. Участниците в търга обаче могат да подават оферти само за една от тях.
Поръчката се финансира по оперативна програма “Региони в растеж”. Продължителността на изпълнението на поръчките е 120 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 13 септември 2017 г.

 

Саниране на сгради в Разград за 1.47 млн. лв.

 

Община Разград обяви обществена поръчка за проектиране, изпълнение на строителство въз основа на одобрения инвестиционен проект и извършване на авторски надзор по време на строително – монтажните работи на две многофамилни жилищни сгради на територията на града във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Търгът е разделен на две позиции, като кандидатите могат да подават оферти само за едната.  Оферти могат да се подават до 14 септември 2017 г.

 

Зимно поддържане на пътища и улици в Шумен за 1.33 млн. лв.

 

Община Шумен обяви обществена поръчка за зимно поддържане – снегопочистване, опесъчаване, лугиране на улици, тротоари и територии за обществено ползване в града. В търга се включват дейности по общо 142.5 км общинска пътна мрежа, улиците в селата на територията на община Шумен и кварталите Дивдядово, Мътница и Макак, за периода между 1 януари 2018 г. и 31 декември 2020 г. Поръчката е разделена на три позиции, като участниците могат да подават оферти и за трите. Крайният срок за подаване на оферти е 21 септември 2017 г.

 

Ремонт на улици в Разград за 833 хил. лв.

 

Община Разград обяви обществена поръчка за ремонт на улици и прилежащи асфалтови паркинги и уширения в града. Предвижда се да се извърши ремонт на ул. “Дунав”, бул.” Васил Левски”, бул. “Бели лом”, ул. “Иван Вазов”, междублоково пространство – бул. “Априлско въстание” №62, бул. “България”, ул.”Паркова” , ул. “Свети Климент”, ул. “Осъм”, ул. “Места”, ул. “Вит”, ул. “Панега”, Паркинг кв.66, бул. “България”, ул. “Чавдар войвода”, ул. “Христо Ботев”, ул. “Рила”, Квартал 72, ул. “Надежда” и бул. “Априлско въстание” №56 – локален път, както и на други улици в Разград при наличие на останал финансов ресурс. Предвижда се ремонтите да приключат до края на 2017 г. Крайният срок за подаване на оферти е 8 септември 2017 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top