Разширяване на наблюдението на границата ни с Турция е най-голямата поръчка през седмицата

Разширяване на системата за наблюдение на границата ни с Турция, доставка на медикаменти за ВМА и подновяване на жп инфраструктура са сред най-големите обществени поръчки през изминалата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Разширяване на системата за гранично наблюдение на българско-турската граница  за 34.7 млн. лв.

 

Министерството на вътрешните работи обяви обществена поръчка за разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българско-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение. Търгът обхваща райони на Гранична полиция в Елхово, останали непокрити от съществуващите сигнално-охранителни системи. Средствата са по споразумението за безвъзмездна финансова помощ, по което миналата година ЕК отпусна на България 160 млн. евро за справяне с мигрантската вълна.

Търгът е за доставка на оборудване, инсталиране и интегрирането му и изграждане на сензорни линии по българско-турската граница в участъците, които все още не са покрити от сигнално-охранителни системи.

Всяка сензорна линия ще се състои от неохлаждаеми термовизионни камери, разположени на избрани от участниците позиции. За ограничен брой камери позициите са определени от възложителя, което ясно е описано в техническите изисквания. Задължително е използването на аналитичен софтуер за детекция на движение в зоната на наблюдение на камерите.

Поръчката трябва да бъде завършена до 17 септември 2018 г. Оферти могат да се подават до 18 октомври 2017 г.

 

Доставка на медицински консумативи за Военномедицинска академия за 32 млн. лв.

 

Военномедицинска академия обяви обществена поръчка за периодична доставка на травматологичен и неврохирургичен медицински консуматив по 49 обособени позиции. Участниците в търга могат да участват във всички позиции, в които поискат.
Цената е единственият критерий за оценка на офертите.

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Доставките ще трябва да се изпълнят в рамките на 24 месеца. В случай че през двегодишния период на действие на договора не е достигната прогнозната стойност на поръчката, възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока до 6 месеца на сключения договор за изпълнение на обособената позиция. Крайният срок за подаване на оферти е 10 октомври 2017 г.

 

Подновяване на железопътна инфраструктура Тулово – Змейово за 16 млн. лв.

 

Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” обяви обществена поръчка за механизираното подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово – Змейово. Дължината на отсечката е 12.3 км. Търгът включва изготвяне на работен проект, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор на обекта.
Поръчката трябва да се изпълни за 240 дни. Оферти могат да се подават до 23 октомври 2017 г.

 

Извършване на анализи за Изпълнителната агенция по околна среда за 14.1 млн. лв.

 

Изпълнителната агенция по околна среда обяви поръчка за избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците.
Поръчката е разделена на три позиции: анализи и проучвания за видове и типове местообитания, анализи и проучвания на видовете птици и контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания. Ако участниците подадат оферти за третата позиция, те нямат право да кандидатстват за първите две и обратното.
Поръчката трябва да бъде изпълнена до 31 януари 2020 г. Крайният срок за подаване на оферти е 3 октомври 2017 г.

 

Удвояване и електрификация на жп път Прилеп – Ведрово за 9.4 млн. лв.

 

Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” обяви поръчка за удвояване и електрификация на железопътен път в участъка Прилеп – Ведрово от км 29+595 до км 34+885 по III-та жп линия с дължина 5.2 км. В рамките на поръчката ще се изготвят проекти, ще се изпълнят строително-монтажни работи по железен път, контактна мрежа и осигурителна техника, както и ще се извършва авторски надзор.
Поръчката трябва да бъде изпълнена за 160 дни. Оферти могат да се подават до 26 октомври 2017 г.

 

Саниране на сгради в Благоевград за 4 млн. лв.

 

Община Благоевград обяви обществена поръчка за изпълнение на инженеринг (проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи) по проекта за обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на общината. Търгът се финансира по оперативна програма “Региони в растеж”. Поръчката е разделена на 15 позиции, като кандидатите могат да подават оферти по всички тях.
Критерият за оценка, който е с най-голяма тежест, е предложената цена – 60%. Останалите три показателя са гаранционният срок с тежест 20%, срокът за изпълнение на строителството и срокът за проектиране, всеки с тежест 10%.
Поръчката трябва да се изпълни в срок между 60 и 65 дни. Оферти трябва да се подадат до 6 октомври 2017 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top