Кои са най-големите поръчки за миналата седмица?

Доставка на офис обзавеждане и копирна хартия за органите на изпълнителната власт и оценки на инвестиционни проекти на гимназии са сред най-големите обществени поръчки през миналата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Доставка на офис обзавеждане за органите на изпълнителната власт за 8.5 млн. лв.

 

Централният орган за покупки към Министерството на финансите обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели. Те са за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации. Тя е разделена на три позиции – доставка и монтаж на офис мебели и столове; на мека мебел за офиси; на мебели за обзавеждане за почивни бази и учебни центрове. Процедурата е с цел сключване на рамково споразумение с 4 компании за всяка позиция със срок от 36 месеца. Процедурата се провежда електронно, чрез уеб базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП). Прогнозната стойност на поръчката е 8.5 млн. лв. без ДДС, а критерият за избор е цената. Оферти могат да се подават до 1 ноември 2017 г.

 

Оценки на инвестиционни проекти за 101 професионални гимназии за 4.2 млн. лв.

 

Министерството на образованието обяви обществена поръчка за изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти на сградите, включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии. Прогнозната стойност на поръчката е 4.2 млн. лв. без ДДС, като финансирането ще бъде по оперативна програма “Региони в растеж”. Изпълнението на дейностите трябва да приключи на 31 март 2019 г., а крайният срок за подаване на оферти е 1 ноември 2017 г.

 

Доставка на храни и напитки за СУ “Св. Климент Охридски” за 3 млн. лв.

 

СУ “Св. Климент Охридски” обяви поръчка за доставка на храни и напитки, която е разделена на 10 позиции. Всички изисквания за изпълнението, включително прогнозните количества, са описани в техническата спецификация. Прогнозната стойност на поръчката е 3 млн. лв. без ДДС. Единственият критерии за избор на компаниите е предложената цена. Крайният срок за подаване на оферти е 25 октомври 2017 г.

 

Почистване на дъждоотводнителнната канализация на община Варна за 3 млн. лв.

 

Община Варна обяви обществена поръчка за поддържане и почистване на дъждоприемни и ревизионни шахти, дъждоотводнителни канализации, битови площадкови канализации. През годината се планира да се извършва пролетно и есенно почистване на дъждоотводнителната канализация.Прогнозната стойност на поръчката е 3 млн. лв. без ДДС, а критерият за избор е предложената цена. Срокът на изпълнението е 48 часа, а оферти могат да се подават до 23 октомври 2017 г.

 

Лекарства за многопрофилна болница “Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали
за 2.95 млн. лв.

 

Многопрофилната болница в Кърджали “Д-р Атанас Дафовски” обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и разтвори, необходими за провеждане на хемодиализно лечение. Поръчката е разделена на 13 позиции, а кандидатите могат да участват за всички. Прогнозната стойност е 2.95 млн. лв. без ДДС. Договорът за доставка с избраните компании ще бъде за 24 месеца, а крайният срок за подаване на офертите е 27 октомври 2017 г.

 

Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт за 2.65 млн. лв.

 

Централният орган за покупки към Министерството на финансите обяви обществена поръчка за доставка на копирна хартия – рециклирана и нерециклирана. Тя се провежда в електронната платформа СЕВОП. Процедурата е разделена на две позиции – доставка на рециклирана копирна хартия за срок от 12 месеца и на нерециклирана със същия срок. Рециклираната копирна хартия трябва да отговаря на определени екологични критерии, посочени в техническата спецификация към документацията за участие. Прогнозната стойност на поръчката е 2.65 млн. лв. Крайният срок за подаване на оферти е 24 октомври 2017 г.

 

Ремонт на пътища в община Севлиево за 2.5 млн. лв.

 

Община Севлиево обяви обществена поръчка за ремонт на пътища и улици на територията й. Основните дейности включват превантивно поддържане, което основно се състои в изкърпване на уличните асфалтови настилки. При наличие на допълнителни средства ще се направи и частично преасфалтиране на участъци от улици или на цели улици машинно. Прогнозната стойност на поръчката е 2.5 млн. лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 19 октомври 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top