Кои са най-големите обществени поръчки през седмицата?

Кои са най-големите обществени поръчки през седмицата? Сред тях са доставка на лекарства за пловдивска болница и онкологичен център във Враца, сочи класация на „Капитал”. Ето и останалите:

 

Доставка на лекарства за УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив за 78.7 млн. лв.

 

УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, предназначени за лечение на онкологични заболявания. Прогнозната стойност на поръчката е 78.7 млн. лв. без ДДС и е разделена на 165 позиции. Единственият критерии за избор е предложената цена. Срокът на изпълнение е 12 месеца, като при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 12 месеца. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава – членка на ЕС. Срокът за подаване на оферти е 9 ноември 2017 г.

 

Лекарства за онкологичен център Враца за 9.7 млн. лв.

 

Комплексният онкологичен център във Враца обяви обществена поръчка за осигуряване на лекарствени продукти. Центърът има нужда от периодични доставки на медикаменти съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Прогнозната стойност на поръчката е 9.68 млн. лв. без ДДС. Всеки кандидат може да участва в колкото позиции пожелае. Критерият за избор е единствено цената. Крайният срок за подаване на оферти е 3 ноември 2017 г.

 

Униформи за нуждите на МВР за 7.5 млн. лв.

 

Министерството на вътрешните работи обяви обществена поръчка за доставки на полицейски униформи – костюми специални зимни и летни и шапки специални летни за служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”. Прогнозната й стойност е 7.54 млн. лв., като е разделена на три позиции. Кандидатите могат да подават оферти за всички позиции. Срокът за изпълнение е 24 месеца. С избраните компании ще бъдат сключени рамкови споразумения, като МВР си запазва правото да възложи допълнителни количества доставки в случай на осигурени допълнителни финансови средства в срока и при условията на споразумението. От участниците в процедурата се изисква да са изпълнили през последните три години от датата на подаване на офертата доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за всяка позиция. Както и да разполагат с технически лица и/или организации, отговарящи за контрола на качеството. Оферти могат да се подават до 3 ноември 2017 г.

 

Електронни кадастрални услуги за 4 млн. лв.

 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра. Прогнозната стойност е 4 млн. лв. без ДДС. Поръчката е разделена на две позиции – усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра и технологичен надзор по качеството на изпълнението. Кандидатите могат да участват само по една позиция. Срокът за изпълнението на дейностите е 31 декември 2018 г. Оферти могат да се подават до 13 ноември 2017 г.

 

Видеонаблюдение в градския транспорт на Плевен за 2.2 млн. лв.

 

Община Плевен обяви обществена поръчка за внедряване на система за видеонаблюдение, което е част от проекта за развитие на интегриран градски транспорт в Плевен. Избраната компания трябва да изпълни минимум следните дейности: изготвяне на обстойно проучване на възможностите за свързаност на кръстовищата (точки за видеонаблюдение); изготвяне на работен проект за внедряване на система за видеонаблюдение (след одобрение на ключовите кръстовища в обхвата на проекта); извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор; интеграция на съществуваща система за видеонаблюдение и система за управление на светофарни контролери; провеждане на обучение и др. Прогнозната стойност на поръчката е 2.2 млн. лв. без ДДС. Критериите за избор са оценка на техническото предложение – с 60%, и цена – с 40%. Проектът трябва да бъде изпълнен за 14 месеца. Оферти могат да се подават до 10 ноември 2017 г.

 

Надграждане на информационна система “Контрол” на НАП за 2 млн. лв.

 

Националната агенция за приходите (НАП) обяви обществена поръчка за надграждане и поддръжка на информационна система “Контрол”. Прогнозната стойност на поръчката е 2 млн. лв. без ДДС.
Критериите за избор са техническите показатели – с 65%, и цената – с 35%. От участниците се изисква да разполагат с техническо оборудване за изпълнение на поръчката, включващо: стационарна телефонна връзка с поне 1 телефонна линия, имейл и мобилна връзка с лицата, включени в екипа за изпълнение, както и да имат възможност за изграждане на инфраструктура, позволяваща им да конфигурират среда за разработка и тестване, аналогична на тази, в която работи системата при възложителя, така че да е възможно да се реализират и тестват промени при актуализиране и надграждане на функционалност и да се наблюдава поведението на системата при симулиране на реалните условия на неговата експлоатация. Средата за разработка се конфигурира на мястото на изпълнение след сключване на договора. Трябва също така да имат изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата услуги с предмет и обхват, идентичен или сходен на предмета на поръчката. Изпълнението на поръчката е за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 6 ноември 2017 г.

 

Проектиране и строителство на спортна зала в Сандански за 2.3 млн. лв.

 

Община Сандански обяви обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в града. Прогнозната стойност е 2.3 млн. лв. без ДДС. Размерът на залата ще бъде около 2500 кв.м. Тя трябва да отговаря на изискванията за провеждане на международни състезания на федерациите по съответните предвиждани спортни игри на закрито – волейбол, баскетбол, хандбал, футбол на малко поле, тенис на корт, бадминтон. Спортната зала трябва да предвижда и възможността за практикуването и на други видове спорт като спортна гимнастика, бокс, борба и т.н. Трибуните за зрители трябва да бъдат предвидени със седалки за приблизително 400 души. Критерият за избор ще бъде организацията за изпълнението на поръчката – с 50%, цената – с 50%. Срокът за изпълнение на целия проект е 435 дни. Избраният кандидат трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществената поръчка и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на авансово предоставената сума. Крайният срок за подаване на оферти е 27 октомври 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top