Международната банка за развитие ще оценява обществените ни поръчки

Правителството одобри проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Това съобщи правителствената пресслужба.

 

Международната институция ще осигури консултанти.Те ще направят оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България. Включително ефективността на мерките, предприети в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

 

Помощта от банката ще бъде предоставена в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

 

Предвидените дейности са обособени в три компонента. В  рамките на първия от тях ще бъде извършен анализ на капацитета на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи.

 

Ще бъде разгледан оперативният модел на агенцията. Нейната функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна обезпеченост.

 

Особено внимание ще бъде отделено на функцията на агенцията, свързана с извършване на различни видове предварителен контрол. С акцент върху специално въведения през миналата година контрол чрез случаен избор.

 

Ще се преценява прави ли се анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори. За да се установи доколко е ефективна системата за възлагане на обществени поръчки.

 

Като част от прегледа на системите ще се анализира дейността на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Както и на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция, които ще бъдат оценявани от гледна точка на обжалване и контрол.

 

Проектът предвижда да се изследват обменът на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и за последващ контрол.

 

Акцент при консултациите ще е специфичният последващ контрол, който се осъществява при обществените поръчки с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

В обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, които произтичат от несъответствия при обществените поръчки.

 

След оценката, експертите на МБВР ще изготвят три доклада. Те ще съдържат конкретни препоръки за подобрение на системата.

 

Финансирането на дейностите ще бъде осигурено в рамките на проект, осъществяван от АОП по Оперативна програма „Добро управление”.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top