Кои са най-големите обществени поръчки тази седмица?

Кои са най-големите обществени поръчки, обявени през седмицата? Сред тях са търгове за саниране, за доставка на храна и лекарства. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Саниране на сгради в община Добрич за 14.27 млн. лв.

 

Община Добрич обяви обществена поръчка за инженеринг-проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Поръчката е разделена на отделни позиции, като всеки участник може да кандидатства за най-много 20 от тях. Прогнозната стойност на поръчката е 14.27 млн. лв. без ДДС. Срокът на договора с изпълнителите ще бъде до 12 месеца. Оферти в процедурата могат да се подават до 15 ноември 2017 г.

 

Доставки на храна за затворите  за 9.17 млн. лв.

 

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на затворите в Белене, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив и ЗО в Смолян. Тя е разделена на 9 позиции, като прогнозната й стойност е 9.17 млн. лв. без ДДС.Доставките ще се извършват по предварителна заявка, съгласно техническата  спецификация и ценовото предложение на изпълнителя, до достигане на стойността по договора или за срок от 36 месеца. Краен срок за подаване на офертите е 13 ноември 2017 г.

 

Лекарства за УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” за 7.65 млн. лв.

 

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение. Поръчката е разделена на 11 позиции, като всеки участник има право да представи оферта за една, за повече от една или за всички. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка позиция. Единственият критерий за избор е цената. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава от ЕС или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Трябва да имат право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти. Срокът за подаване на оферти е 13 ноември 2017 г.

 

Канцеларски материали за администрацията за 6.9 млн. лв.

 

Централният орган за покупки (ЦОП) обяви обществена поръчка за доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации. Тя се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес – https://sevop.minfin.bg. Предметът й включва доставка на канцеларски материали, пликове и бланки и различни видове хартия за офиса, за нуждите на възложителите. Разделена е на три позиции, а прогнозната й стойност е 6.9 млн. лв. Единственият критерии за избор е предложената цена. Срокът за изпълнението на договорите с избраните компании е 24 месеца. Оферти могат да се подават до 13 ноември 2017 г.

 

Медицински изделия за МБАЛ “Св. Пантелеймон” – Ямбол за 4.73 млн. лв.

 

Болницата МБАЛ “Св. Пантелеймон” в Ямбол обяви обществена поръчка за доставка на медицински изделия. Тя е разделена на 48 позиции, а прогнозната й стойност е 4.73 млн. лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 9 ноември 2017 г.

 

Компютърна техника за БНР за 2.5 млн. лв.

 

БНР обяви обществена поръчка за доставка на компютри и периферна техника. Видът на конкретното оборудване, системи, консумативи и количествата ще се определят от възложителя в зависимост от конкретните нужди. Посочените количества съгласно техническата спецификация са прогнозни и БНР не се ангажира с купуването им през периода на действие на рамковото споразумение. Прогнозната стойност на поръчката е 2.5 млн. лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 15 ноември 2017 г.

 

Далекосъобщителни услуги за НАП за 1.9 млн. лв. без ДДС

 

Националната агенция за приходите (НАП) обяви обществена поръчка за предоставяне на далекосъобщителни услуги с национално покритие. Тя е разделена на две позиции, а прогнозната й стойност е 1.9 млн. лв. без ДДС. Предметът на поръчката включва предоставяне на фиксирани и мобилни телефонни услуги съобразно специфичните изисквания на НАП. Критериите за избор са техническите показатели на офертата с тежест 40% и цената с 60%. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Оферти могат да се подават до 13 ноември 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top