Рекламно обслужване на тотото за 10.8 млн. лв. е най-голямата поръчка тази седмица

Рекламно обслужване на българския спортен тотализатор за 10.8 млн. лв. е най-голямата обществена поръчка, обявена тази седмица. Ето и останалите според класация на „Капитал”:

 

Рекламно обслужване на Българския спортен тотализатор за 10.8 млн. лв.

 

Българският спортен тотализатор обяви обществена поръчка за пълно рекламно обслужване. Тя включва дейности по създаване на творческа платформа за изграждане и реализация на идейно-художествени концепции, реклама и маркетинг, публично, корпоративно и медийно обслужване, организиране, реализиране и модернизиране облика на телевизионно предаване, производство и предпечатна подготовка, закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали. Договорът ще бъде за 36 месеца, разделени на три непрекъсваеми 12-месечни периода. Прогнозната стойност на поръчката е 10.8 млн. лв. без ДДС.  Крайният срок за подаване на оферти е 24 ноември 2017 г.

 

Хранителни продукти за община Варна за 7.93 млн. лв.

 

Община Варна обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на общината, социалните услуги в общността/специализираните институции и други второстепенни разпоредители с бюджет. Процедурата е разделена на позиции, като всеки участник може да кандидатства за максимум 16. Прогнозната стойност на поръчката е 7.93 млн. лв. без ДДС.  Оферти могат да се подават до 27 ноември 2017 г.

 

Саниране на сгради в район “Овча купел” в София за 6.35 млн. лв.

 

Столична община обяви обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на район “Овча купел”. Процедурата е във връзка с “Националната програма за енергийна ефективност” и е резделена на позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 6.35 млн. лв. без ДДС. Критериите при избора на изпълнителите са цената – с 60 точки, и техническите показатели – с 40 т. За различните позиции има специфични изисквания от страна от възложителя. Крайният срок за подаване на оферти е 20 декември 2017 г.

 

Табла за ниско напрежение за “ЧЕЗ – Разпределение България” за 2.5 млн. лв.

 

“ЧЕЗ – Разпределение България” обяви обществена поръчка за доставка на разпределителни табла за ниско напрежение. Тя е разделена на позиции, като всеки кандидат може да бъде избран за три от тях. Критерият за избор е цената. Дружеството ще сключи рамково споразумения с няколко доставчика. Всеки участник (в зависимост от това за коя обособена позиция участва) трябва да е изпълнил за последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. При подписване на конкретен договор въз основа на рамково споразумение компанията се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договорa за всяка от позициите. Крайният срок за подаване на оферти е 11 декември 2017 г.

 

Доставка на храна за община Гулянци за 1 млн. лв.

 

Община Гулянци обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет. Прогнозната стойност е 1 млн. лв. без ДДС, а срокът на договора ще бъде три години от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г. Срокът за подаване на офертите е 27 ноември 2017 г.

 

Ремонт на водопровод в община Мъглиж за 0.97 млн. лв.

 

Община Мъглиж обяви обществена поръчка за изпълнител за реконструкция на водопровод в с. Ягода – първи етап, вклюващ ремонт на първи главен клон. Прогнозната стойност е 970 хил. лв. Критериите за избор са цената – с тежест 50%, организация на изпълнение – с 45%, и срок – с 5%. Уачастниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя и професионална застраховка. Оферти могат да се подават до 24 ноември 2017 г.

 

Инвестиционни проекти за община Главиница за 0.75 млн. лв.

 

Община Главиница откри обществена поръчка за изработване и/или преработка на инвестиционни проекти във фазa техническa, обезпечаващи изграждане на различни видове строежи на територията на общината и технологични проекти (планове) за залесяване. Целта е с тези проекти общината да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ по “Програма за развитие на селските райони, “Програми за териториално сътрудничество” и “Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство”, “Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.”. Прогнозната стойност на поръчката е 750 хил. лв. Критериите за избор за техническата оценка – с тежест от 70%, и цената – с 30%. Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца. От участниците се изисква да са изпълнили услуги, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката през последните три години. Крайният срок за подаване на оферти е 28 ноември 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top