Наредба за външни експерти при поръчките прие правителството

Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки прие правителството на днешното си заседание. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

 

Законът за обществените поръчки, който влезе в сила от 15 април 2016 г., промени вида и обхвата на предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП). В рамките на въведения нов вид контрол, който е на случаен избор и предвижда мониторинг на определени процедури, е регламентирано извършването от АОП на проверка на техническите спецификации. За извършването на тези проверки са необходими специални знания в различни професионални области, затова АОП ще привлича външни експерти, притежаващи съответните квалификация и опит. Тези експерти ще бъдат включени в списък, който ще се поддържа от АОП и ще се публикува на Портала за обществени поръчки.

 

Основните изисквания към външните експерти, заложени в Наредбата, са за завършено висше образование и не по-малко четири години професионален опит в заявената област на вписване, придобит през последните 10 години, предхождащи подаването на заявлението за включване в списъка на АОП. Предвидено е заявлението на експертите да се разглежда от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на АОП, в която ще участват представители на Министерството на финансите и на Националния център за информация и документация.

 

Списъкът с експертите ще се допълва веднъж годишно, като документи за включване в него могат да се подават в периода 1-31 октомври. Включването в списъка ще е валидно за срок от три години, като е възможно и подновяване на валидността за нов тригодишен период.

 

Определянето на външни експерти, които ще проверяват техническите спецификации, ще се извършва на случаен принцип, чрез специално разработен софтуер, поддържан от АОП. Наредбата регламентира също така условията и реда за определяне и изплащане на възнагражденията на външните експерти.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top