Автобуси за МО е най-голямата поръчка за миналата седмица

Автобуси за Министерство на отбраната и ремонт на сливенски забавачки са сред най-големите поръчки за миналата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Доставка на автобуси за Министерството на отбраната за 14.8 млн. лв.

 

Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за доставка на нови и рециклирани или използвани автобуси. Тя е разделена на осем позиции, като прогнозната й стойност е 14.8 мн. лв. без ДДС. Критериите за избор са цената с тежест от 60 точки, оценка на общ брой места във всички автобуси – с 15 т., гаранционен срок в месеци – с 15 т., и гаранционен пробег в километри – с 10 т. Крайният срок за подаване на оферти е 5 януари 2018 г.

 

Ремонт на забавачки в Сливен за 4.02 млн. лв.

 

Община Сливен обяви обществена поръчка за ремонт на детски градини по проект “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен”. Прогнозната стойност на поръчката е 4.02 млн. лв., а финансирането е по оперативна програма “Региони в растеж”. Тя е разделена на 4 позиции – реконструкция, основен ремонт и саниране на детска градина “Детство”; реконструкция на детска градина “Зорница”; реконструкция на детска градина “Мак” и реконструкция на детска градина “Папазян”. Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца.  Оферти могат да се подават до 14 декември 2017 г.

 

Модулна радиосинтезна система за Варненския медицински университет за 1.96 млн. лв.

 

Медицинският университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” във Варна обяви обществена поръчка за доставка на модулна радиосинтезна система за продукция на пациентски дози от радиофармацевтици, базирани на галий 68, генератор на галий 68 и консумативи за синтез на радиофармацевтици. По този начин ще се внедрят най-съвременни диагностични и терапевтични методи, включително за обучение и квалификация на медицински специалисти в прилагането им за нуждите на Катедрата по образна диагностика и лъчелечение в МУ – Варна, база МБАЛ “Св. Марина” – Варна, Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия. Прогнозната стойност на поръчката е 1.96 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 18 декември 2017 г.

 

Реактиви и консумативи за болница “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново за 1.68 млн. лв.

 

Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново обяви обществена поръчка за доставка на реактиви и консумативи, необходими за дейността на клинична лаборатория, микробиология, вирусология, отделение по трансфузионна хематология и отделение по клинична патология. Поръчката е разпределена в 28 групи, включващи 879 позиции. Оферти могат да се подават за всички позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 1.68 млн. лв. без ДДС, а срокът на доставките е 24 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 18 декември 2017 г.

 

Храни за детски градини в община Бургас за 1.55 млн. лв.

 

Община Бургас обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията й. Тя е разделена на шест позиции – месо, риба и месни продукти; мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; консерви – плодови и зеленчукови, и други хранителни продукти; пакетирани стоки и подправки; хляб и хлебни изделия. Видове и предвидени прогнозни количества на хранителните продукти се намират в техническите спецификации. Количествата са приблизително необходими за една година и са съобразени със заложените в бюджетите на детските градини средства. Кандидатите могат да подават оферти за всички позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 1.55 млн. лв. Единственият критерий за избор е цената. Оферти могат да се подават до 18 декември 2017 г.

 

Подмяна на водопроводна мрежа в Свиленград за 1.27 млн. лв.

 

Община Свиленград обяви обществена поръчка за подмяна на водопроводна мрежа в града. Дейностите включват изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор. Прогнозната стойност на поръчката е 1.27 млн. лв. без ДДС. Критериите за избор на изпълнител са предложение за изпълнение с тежест от 60 точки и цена – с 40 т. Срокът за изготвяне на работни проекти е до 30 календарни дни, за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – до 90 календарни дни, а за осъществяване на авторски надзор е през целия срок за изпълнение на СМР до завършване на строителството. Крайният срок за подаване на оферти е 14 декември 2017 г.

 

Събиране на отпадъци в община Исперих за 1.1 млн. лв.

 

Община Исперих обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията й. Дейностите трябва да се извършват в 23 населени места на общината и град Исперих. Прогнозната стойност е 1.1 млн. лв. без ДДС. Изборът ще бъде направен по два критерия – цена с тежест 60 точки и методология на изпълнение – с 40 т. Срокът за изпълнение е 23 месеца. Оферти могат да се подават до 20 декември 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top