Кои са най-големите обществени поръчки тази седмица?

Кои са най-големите обществени поръчки тази седмица? Вижте класацията на „Капитал”:

 

Ремонт на бази на Държавния резерв за 20.44 млн. лв.

 

Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” обяви обществена поръчка за текущ и основен ремонт, както и ремонти при аварийни ситуации в базите й, предоставени за управление на територията на страната. Прогнозната й стойност е 20.44 млн. лв. без ДДС. Срокът на договора с избрания изпълнител ще бъде 48 месеца. Компанията ще трябва да предостави гаранция от 5% от стойността на договора. Процедурата е ускорена, а критерият за избор е само цената. Крайният срок за подаване на оферти е 21 декември 2017 г.

 

Доставка на електроенергия за главна дирекция “Изпълнение на наказанията”  за 11.25 млн. лв.

 

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” обяви обществена поръчка за доставката на електроенергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група. Прогнозното количество за 36 месеца е 58.285 млн. киловатчаса. Енергията ще е за нуждите на дирекцията и териториалните й служби. Прогнозната стойност на поръчката е 11.25 млн. лв. Оферти могат да се подават до 10 януари 2018 г.

 

Реконструкция на училища и детски градини във Велико Търново за 6.2 млн. лв.

 

Община Велико Търново обяви обществена поръчка по проект “Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново”. Прогнозната стойност е 6.2 млн. лв., а финансирането се осъществява по оперативна програма “Региони в растеж”. Поръчката е разделена на пет позиции – реконструкция и модернизация на детска градина “Ален мак”; на детска градина “Рада войвода”; на СУ “Владимир Комаров”; реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ “Г. С. Раковски” и “Спортно училище – Велико Търново” и реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ “Пролет”. Срокът за изпълнение е максимално 150 дни. Оферти могат да се подават до 15 януари 2018 г.

 

Ремонт на съоръжения на “Напоителни системи” за 5.67 млн. лв.

 

“Напоителни системи” обяви обществена поръчка за ремонтно-възстановителни работи на нейни обекти за предпазване от вредното въздействие на водите. Тя е разделена 68 позиции, като кандидатите могат да участват за всички. Общата прогнозна стойност на поръчката е 5.67 млн. лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 9 януари 2018 г.

 

Ремонт и строителство на сгради на Северноцентралното държавно предприятие Габрово за 5 млн. лв.

 

Северноцентрално държавно предприятие в Габрово обяви обществена поръчка за ремонт, реконструкция, проектиране, авторски надзор и строителство на сгради и съоръжения на територията му. Прогнозната стойност на поръчката е 5 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 2 януари 2018 г.

 

Апаратура за Медицинския университет в София за 3.1 млн. лв.

 

Медицинският университет в София обяви обществена поръчка за доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на медицинския факултет. Поръчката е разделена на 45 позиции, а прогнозната й стойност е 3.1 млн. лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават оферти за всички позиции. Оферти могат да се подават до 19 януари 2018 г.

 

Доставки на медицински консумативи за “УМБАЛ – Бургас” АД за 2.94 млн. лв.

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение в Бургас обяви обществена поръчка за периодични доставки на специфични медицински консумативи. Предлаганите от участниците медицински изделия трябва да отговарят на изискванията, разписани в техническата спецификация, на БДС, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия. Да са придружени със сертификат за качество, или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя. Прогнозната стойност е 2.94 млн. лв. без ДДС. Срокът на договора ще бъде 24 месеца, а изборът на доставчиците ще става според предложената цена. От тях ще изисква гаранция от 1% от стойността на подписания договор. Оферти могат да се подават до 8 януари 2018 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top