Поръчка за преобразяване на площада в Пловдив е най-голямата тази седмица

Поръчка за преобразяване на централния площад в Пловдив за 10.25 млн. лв. е на й-голямата тази седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Облагородяване на централния площад в Пловдив за 10.25 млн. лв.

 

Община Пловдив обяви обществена поръчка за облагородяване на територията на площад “Централен” в град Пловдив. Дейностите по поръчката включват реконструкция и ревитализация на площада – проектиране, изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор; социализация, консервация, реставрация и експониране на Форум “Запад”; проектиране на подлез “Тримонциум”; социализация, консервация, реставрация и експониране на Форум “Север”; основен ремонт по одобрен проект на подлез при Централната поща – транспортен възел на бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” – бул. “Княгиня Мария Луиза” – ул. “Гладстон”. Прогнозната стойност на поръчката е 10.25 млн. лв. без ДДС. Критериите за избор ще са техническите показатели в офертите – с 45 точки, и цената – с 55 т. Крайният срок за подаване на оферти е 22 януари 2018 г.

 

Улично и парково осветление във  Варна за 6 млн. лв.

 

Община Варна обяви обществена поръчка за строителство, основен ремонт и реконструкция на улично и парково осветление на територията й. Прогнозната й стойност е 6 млн. лв. без ДДС. Цената ще е единственият критерий при избора на компания. С най-много пет изпълнители ще бъде подписано рамково споразумение до края 2021 г. От кандидатите се изисква да имат минимален оборот в сферата на предмета на поръчката в размер на най-малко 500 хил. лв. (или равностойността на посочената стойност в друга валута) общо за последните три приключили финансови години. Както и да докажат, че имат опит в изпълнение на строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години. Оферти могат да се подават до 15 януари 2018 г.

 

Поддържане на дървесни насаждения в София за 5.5 млн. лв.

 

Община София обяви обществена поръчка за поддържане на дървесни насаждения по райони на територията й. Прогнозната стойност е 5.5 млн. лв. без ДДС, а договорът ще е за периода 2018-2020 г. Поръчката е разделена на позиции, а дейностите включват поддържане на дървесните насаждения по улиците и булевардите (улични, алейни насаждения), в училища, детски и здравни заведения, градини, междублокови пространства и паркове със специално предназначение (гробищни паркове) – общинска собственост. Услугата се извършва по възлагане на дейности, включващи засаждане и отглеждане на дървета; резитба корони на дърветата – санитарна, формировъчна и основна; отсичане на дърветата и всички други необходими и съпътстващи дейности. Критериите за избор са техническите показатели и цената – с тежест от по 50 точки. От участниците се изисква да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, сходни с тези на настоящата обществена поръчка. За последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка. Крайният срок за подаване на оферти е 15 януари 2018 г.

 

Ремонт на улици в община Цар Калоян за 2.16 млн. лв.

 

Община Цар Калоян обяви обществена поръчка за основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Езерче и град Цар Калоян. Прогнозната стойност е 2.16 млн. лв. без ДДС. Критериите за избор са два – предложение за изпълнение с тежест от 60 точки и цена – с 40 т. Дейностите в поръчката трябва да бъдат изпълнени за най-много 90 дни. От кандидатите се изисква да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните пет години от датата на подаване на офертата. Крайният срок за подаване на офертите е 9 януари 2018 г.

 

Реставрация на сградата на драматичния театър във Видин за 1.66 млн. лв.

 

Община Видин обяви обществена поръчка за консервация, реставрация и експониране на сградата на Общински драматичен театър “Вида”и оформяне на прилежащото околно пространство. Прогнозната й стойност е 1.66 млн. лв. без ДДС. Изпълнителят ще бъде избран според два критерия – цена с тежест от 60 точки и качество на организацията на екипа и персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – с 40 т. Срокът за изпълнение 6 месеца, а финансовите средства ще бъдат осигурени от държавния бюджет. От участниците се изисква да са реализирали минимален общ оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност на поръчката. Изпълнителят при подписване на договора представя гаранция в размер на 3% от стойността на договора. Оферти могат да се подават до 22 януари 2018 г.

 

Рекултивация на депо за отпадъци в Стражица за 1.1 млн. лв.

 

Община Стражица обяви обществена поръчка за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци. То се намира в землището на град Стражица, има площ от 40.120 дка. Отпадъците, които са депонирани на депото и е необходима тяхната рекултивация чрез прибутване, преоткосиране и последващо засипване с пласт от глина, пластове от земна почва, пласт от хумус, са 19 845 кубически метра. Предвижда се изпълнение на биологична рекултивация на площ от 27 751 квадратни метра. Прогнозната стойност на поръчката е 1.1 млн. лв. Критериите за избор на изпълнител са цената – с тежест от 40 точки, срок за изпълнение на техническата рекултивация – с 10 точки, и професионална компетентност на персонала с 5 подпоказателя – с 50 т. От участниците се изисква през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка. Крайният срок за подаване на офертите е 11 януари 2018 г.

 

Ремонт на път в община Кирково за 1.08 млн. лв.

 

Община Кирково обяви обществена поръчка за реконструкция и изграждане на път KRZ 2114/KRZ 2111, Кирково – Лозенградци/ – KRZ 2101(І-5, Подкова – Маказа/ – Орлица) от км 0+000 до км 3+297.98. Общата дължина за реконструкция и рехабилитация е 3297.98 м. Строителните работи представляват реконструкция и изграждане на съществуващ общински път от кръстовището с път Кирково – Лозенградци до кръстовището с общински път за село Орлица, който е на земна основа. Прогнозната стойност на поръчката е 1.08 млн. лв. Критериите за избор на изпълнителя са цена и срок на изпълнение – с по 50 точки. Строителните работи трябва да бъдат завършени за най-много четири месеца. Гаранцията за изпълнение е в размер 3% от прогнозната стойност на договора без ДДС. Оферти могат да се подават до 8 януари 2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top