Над 600 SIM карти купуват за чиновници

Над 600 SIM карти иска да закупи за нуждите на своите служители Община Враца. За целта кметският екип пусна обществена поръчка за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие.

 

Целта е да се и предоставяне на пакет от допълнителни услуги за нуждите на общината, съгласно техническа спецификация. Общата прогнозна стойност на поръчката е 69 900 лева без ДДС.

 

Критерият за избор на изпълнител е най-вече предложената цена, а на следващо място са качествените показатели. Срокът за получаване на офертите е до 12 април, като ценовите предложения ще бъдат отворени на следващия ден.

 

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 24 месеца от сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност на поръчката. Обществената поръчка е по две обособени позиции, като при първата позиция „Общинска администрация – Враца, звена и кметства“ трябва да се предоставят минимум 420 SIM карти. За нея са предвидени 56 000 лева без ДДС. По втората позиция „Общински предприятия“ се търсят минимум 240 SIM карти за 13 900 лева без ДДС.

 

Участниците в поръчката трябва да предоставят възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на възложителя, както и да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти. Разговорите между абонатите в корпоративната група пък трябва да са безплатни и без лимит.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top