Община Ботевград пусна поръчка за ремонт на общински сгради

Община Ботевград пусна обществена поръчка за ремонт на общински сгради. Общата й прогнозна стойност е 258 333,34 лева без ДДС.

 

Поръчката има пет обособени позиции.
 

Обособена позиция №1: „Ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на дограма на Читалище „19-ти февруари“, с. Скравена“
 

Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив, отопление и подмяна на дограма на Читалище „Никола Ракитин“, с. Трудовец“
 

Обособена позиция №3: „Ремонт на покрив на МБАЛ бл.1, гр. Ботевград”
 

Обособена позиция №4: „Текущ ремонт на Читалище „Събуждане-1895“ в с. Врачеш”
 

Обособена позиция №5: „Текущ ремонт на Читалище „Светлина 1900“ в с. Литаково”
 

Един кандидат може да участва както за всяка позиция по отделно, така и за всички позиции заедно. Ако един участник участва за повече от една позиция, се подава само една оферта, като в нея се поставят технически предложения и ценови предложения за всяка обособена позиция. Техническите предложения и ценовите предложения в офертата трябва да са равни на броя на позициите, за които се кандидатства, се уточнява в изискванията за участие.

 

Сроковете за изпълнение на отделните позиции са: №1 – не повече от 70 календарни дни, №2 – не повече от 80 календарни дни, №3 – не повече от 60 календарни дни, №4 – не повече от 80 календарни дни и №5 – не повече от 70 календарни дни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top