Работодатели с работници без договор – без поръчки за 3 години

Работодатели, които са наели работници без трудов договор, губят правото да участват в обществени поръчки за срок от три години. Това съобщиха от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на наказателното постановление, дори ако са платили наложената за нарушението санкция.

Според Закона за обществените поръчки (ЗОП) този вид нарушения на Кодекса на труда, освен че са основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, не подлежат на изчистване, тъй като не е възможно да се отстранят със задна дата вредните последици за наетите лица в следствие на загубата на трудовите и осигурителните права за периода, през който те са полагали труд без трудов договор. По тази причина ИА ГИТ не може да издаде удостоверение за липса на нарушение срещу доказателства за платена санкция, за каквото настояват работодатели.

Също така нарушенията, свързани с наемане на пълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда, не подлежат на отстраняване. Това се отнася и за незаконно пребиваващи чужденци на територията на страната.

Надеждност може да се докаже само ако става дума за нарушения, свързани със заплащането на труда, защото след изплащане на забавените възнаграждения се счита, че вредните последици са отстранени.

Всеки работодател може да заяви и да получи необходимите му удостоверения за удостоверяване на обстоятелства по ЗОП и други нормативни актове по електронен път с електронен подпис чрез внедрената от ИА ГИТ система.

Тя генерира уникален код за достъп, който се отпечатва върху удостоверението и гарантира неговата автентичност вместо мокър печат и подпис. Чрез кода всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top