Столична община обяви поръчка за ремонт на забавачка

Столичната община обяви обществена поръчка за ремонт на основаната сграда на ДГ № 20 в жк „Левски”.

Общата стойност на търга е 2 395 833 лв. без ДДС.

Позиция 1 е за „преустройство и реконструкция на основната сграда на ДГ № 20 за 4 групи и пристройка- разширение за 4 групи, кв. м. 346, находяща се в гр. София, жк „Левски”. Стойността е 2 379 166 лв. без ДДС.

Позиция 2 е за изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Преустройство и реконструкция на основната сграда на ДГ № 20 за 4 групи и пристройка- разширение за 4 групи, кв. м. 346, находяща се в гр. София, жк „Левски”. Стойността е 16667 без ДДС.

Оферти могат да бъдат подавани само по една обособена позиция и се приемат до 31 януари 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top