БНБ с поръчка за застраховане на служителите си


БНБ обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка за застраховане на служителите й.

Прогнозната стойност на поръчката е 43 110 лв. без ДДС. Тя е с три обособени позиции.

Първата е за групова застраховка срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността на служителите на БНБ.

Втората е за застраховане на служителите на БНБ при служебни командировки или при обучения и специализации в чужбина. Териториалният обхват на издаваните индивидуални застрахователни полици е за цял свят, с изключение на България.

Третата включва други застраховки – с предмет и обем, посочен в съответните застрахователни полици. Включително и застраховка „Гражданска отговорност” на служителите на БНБ, използващи огнестрелно оръжие за охрана.

Кандидатите могат да подават оферти единствено по обособени позиции 1 и 2. На основание чл.21, ал.6 от ЗОП застраховките по обособена позиция 3 ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната им стойност.

Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 12 март 2019 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top