Пуснаха поръчка за нов болничен корпус във Велико Търново

Пуснаха обществена поръчка за изграждането на новия болничен корпус на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. Общата й стойност е 6 439 297 лв.

Проектът включва изграждането на нова сграда в западна посока, свързана с Корпус В посредством топла връзка. Автомобилният достъп до новия обект ще се осъществява по изградената асфалтова площадка откъм северната страна на сградата.

Предвижда се дейности да бъдат разделени на два етапа. Първият е с прогнозна стойност 3 897 491,60 лева без ДДС, а вторият 2 541 805,65 лева.

Пълният размер на прогнозната стойност за изпълнение на Етап 1 ще се финансирана със собствени средства на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД, с които лечебното заведение разполага от продажбата на недвижим имот.

Вторият етап ще бъде реализиран след осигуряване на финансиране. За него ръководството на болницата ще търси финансиране чрез заем или други механизми. Изпълнението на строително-монтажните работи е въз основа на разработен Инвестиционен проект при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

След изграждането на новия корпус единствено отделението по физиотерапия ще остане в старата сграда, а всички останали ще бъдат преместени в новата. По този начин годишно ще се спестяват над 500 000 лв. от транспорт, логистика и издръжка за тази база.

Крайният срок за подаване на оферти е 5-ти март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top