Община Кърджали с поръчка за улици

Община Кърджали обяви обществена поръчка за изграждане на улица „Индустриална” и ремонт и на част от улица „Производствена” в промишлена зона Изток.

Така ще се подобрят съществуващите улични настилки. А изграждането на улицата ще осигури транспортен достъп до имоти. Трасето ще бъде с габарити 6 метра, а тротоарите с ширина от 80 сантиметра до 3.50 м.

Предвижда се премахване на асфалтобетона и паважа, полагане на трошено-каменна настилка, асфалтиране и подмяна на бордюрите.

Оценяването и класирането на офертите ще се извършва на база комплексна оценка по критерия за възлагане Оптимално съотношение качество/цена. На първо място ще бъде класиран участникът, събрал най-много точки, при максимален – сто.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top