Община Гълъбово ще прави сепарираща инсталация за отпадъци

Oбщина Гълъбово ще проектира и изгради сепарираща инсталация за сортиране и обработка на смесени битови отпадъци. В нея ще се третират и отпадъците, генерирани на територията на съседната община Раднево, която ще извозва до инсталацията битовата смет, която се събира от системата й за организирано сметосъбиране.

Всяка от общини ще има свой представител, който да контролира и отчита потока от отпадъци на входа и изхода на сепариращата инсталация, както и при замерването на отпадъците на изхода на “Претоварната станция – Гълъбово”.

В нея ще се подава остатъчната фракция след сепарацията и ще се транспортират до Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора (изграденото депо край село Ракитница).

С обществена поръчка ще бъде избран оператор на сепариращата инсталация, на който общините Гълъбово и Раднево ще плащат за сепариране на смесени битови отпадъци, отделяне на материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон), които подлежат на рециклиране и материали за друго оползотворяване за тон отсепариран отпадък (за рециклиране, компостиране, термично или друго оползотворяване), който не е предназначен за депониране.

Максималната прогнозна обща стойност на обществената поръчка за избор на оператор е 1 милион лева с данък добавена стойност (ДДС) за община Гълъбово и 1,5 милиона с ДДС за община Раднево, а цената на тон отсепариран отпадък (предназначен за рециклиране, компостиране, термично или друго оползотворяване) не може да е повече от 60 лева за тон ДДС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top