Община Плевен обяви поръчка за ремонт на част от пешеходната


Община Плевен обяви обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходна ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов”, Плевен”.

Прогнозната стойност на поръчката, без да се включва ДДС, е 2 778 660 лв. Продължителността на дейностите е 300 дни. Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 17.00 часа, на 01 юли

Офертите ще бъдат отворени в 12.00 часа, на 02 юли в Заседателната зала на третия етаж в сградата на Община Плевен. Получените оферти ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На последната за 2018 година сесия общинските съветници дадоха съгласие Община Плевен да поеме дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД.

Средствата са за основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов” и за ремонт на сградата на Автогарата и автобусните сектори.

Кметът на Община Плевен Георг Спартански припомни, че с осигурени финансови средства от ОП „Регионално развитие”  2007-2013 и ОП „Региони в растеж” 2014-2020 бяха извършени ремонти и реновирани част от обектите в централната градска част на Плевен – пл. „Възраждане”, Централен градски фонтан, Пеещ фонтан, Водна каскада, Градска градина, Водни огледала, пл. „Стефан Стамболов”.

Община Плевен има намерение да финансира дейности по допълнително облагородяване на градската среда в централната градска част, за да се свържат помежду им обновените обекти.

Предвидено е изграждане и на нови зелени пространства. Постигната е договореност с комуналните дружества да подменят при нужда или изградят, където няма, мрежите си, за да не се налага разрушаване на ремонтираната част от пешеходната зона.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top