Столична община пусна поръчка за премахване на незаконни строежи

Столична община обяви обществена поръчка за принудително премахване или ремонт и укрепване на строежи с прогнозна цена от 5 млн. лв., като за всеки строеж ще има отделно възлагане. С избраната фирма ще бъде сключено рамково споразумение за срок от 3 години.

Търгът „Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях и премахване на незаконни строежи“ ще бъде за срок от 3 години, като броят на строителните обекти не могат да се определят предварително.

Водещ критерий за избора е „най-ниска цена“. Желаещите могат да подават оферти до 16 юли. Минималният срок, в който е предвидено изпълнителят да се обвързан с офертата, е 6 месеца.

Задължително условие е кандидатите да са вписани в Централния професионален център и Камарата на строителите. Те трябва да разполагат с реализиран минимален оборот за последните три финансови години на стойност 3 млн. лв., от които 1.5 млн. в сферата на поръчката. 

За да участват в конкурса, те трябва да са изпълнили поне две дейности с подобен предмет за последните пет години. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на този за обществената поръчка без ДДС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top