Министерството на финансите предлага нов ред за обществените поръчки

Министерството на финансите предлага промени в закона, уреждащ  възлагането на обществени поръчки, става ясно от сайта на ведомството. Измененията в Закона за обществените поръчки са свързани с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки, което ще започне  от 1 ноември 2019 година. То ще се реализира чрез централизирана електронна платформа. В тази връзка в норматива са направени промени, част от които предстои да влязат в сила с планираното въвеждане на платформата. Други изменения са свързани с констатирана  от Европейската комисия непълнота при въвеждане на едно от условията за т. нар. “вътрешно (in-house) възлагане”. Третата група предложения в законопроекта са свързани с  изменения на действащи разпоредби, за които е установена разнородна практика на прилагане.

Въвеждането на електронната платформа налага съществена промяна в съдържанието на  Регистъра на обществените поръчки (РОП). В него, за разлика от действащия, след 1 януари 2020 г. ще се публикуват всички решения на възложителите, издавани в хода на процедурите за възлагане на обществени поръчки, независимо от вида на възложителя и на използваната от него процедура, съответно техника или инструмент за възлагане. Освен тях в новия РОП ще се публикуват и документациите, разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и  на журито – при конкурсите за проекти, и още договорите, рамковите споразумения и анексите към тях, както и договорите за подизпълнение.

Посочените документи за всяка обществена поръчка ще се обособят на платформата в отделна електронна преписка, която ще бъде достъпна, както чрез РОП, така и чрез профилите на купувача, които също ще са на платформата. По този начин цялата информация за обществената поръчка ще е събрана на едно място и за улеснение на възложителите ще се избегне двойната публикация.

Промените засягат и поръчките на ниски стойности. Предлага се освен обявите за събиране на оферти в РОП да се публикуват и поканите до определени лица, с което се разширява публичността при този ред на възлагане.

Във връзка с въвеждането на платформата са направени промени и за поръчки в областите отбрана и сигурност. Идеята е да се уреди по нов начин изпращането на информация за

прекратяване на процедура при тези поръчки. В момента възложителите използват обявление за възложена поръчка, като във връзка с изисквания на Службата по публикации на ЕС Агенцията по обществени поръчки (АОП) служебно прехвърля тази информация в обявление за изменение или допълнителна информация и я препраща за публикуване в “Официален вестник” на Европейския съюз и РОП. С въвеждане на платформата процесът се опростява  и възложителите ще изпращат без намесата на АОП  за публикуване обявлението за изменение или допълнителна информация, с което ще се оповестява прекратяването на процедурата. Това налага смяна на използвания от възложителите образец.

Със законопроекта са предложени промени и в някои действащи разпоредби. Например, съгласно действащата редакция на закона само първостепенните разпоредители  с бюджет могат да възлагат поръчки вместо техните разпоредители с бюджет от по-ниска степен. С предлаганата промяна тази възможност се предоставя и на второстепенните разпоредители.

В законопроекта е предвидена промяна в текстовете, регламентиращи пазарните проучвания. Тя е продиктувана от затрудненията на възложителите при прилагане на разпоредбата. Действащата редакция поражда, например противоречиви тълкувания на различните режими на възлагане, както и по отношение на момента на определяне на прогнозната стойност. Съгласно новата редакция разпоредбата ще се прилага за всички обществени поръчки, независимо от реда и начина, по който се възлагат. Както и досега изчислената прогнозна стойност следва да бъде актуална, но без да се свързва с конкретната дата на откриване.

Предвидено е и изключение от задължението за провеждане на пазарно проучване или консултация, когато това е обективно невъзможно поради специфичния предмет на поръчката, например когато производителят или доставчикът е само един.

Съществени допълнения са предложени в нормативната уредба на квалификационните системи. С редакцията се регламентира изрично задължението на възложителите да публикуват обявлението за създаване на квалификационна система, както в РОП, така и в “Официален вестник” на Европейския съюз. Промяната се налага, тъй като при досегашната редакция публикацията е свързана с прогнозната стойност, а при квалификационната система такава липсва.

Нов момент е и регламентирането на начина за възлагане на конкретните поръчки чрез квалификационната система. Предвидено е това да става чрез решение, с което се одобрява документацията и поканата.

С промените се разширява и забраната, съгласно която се отстранява от поръчка лице, което е подало самостоятелна оферта и едновременно с това е дало съгласие да бъде подизпълнител или да участва в обединение.

Важна промяна при провеждането на поръчките на ниска стойност ще бъде подаването на Единен европейски документ за обществени поръчки вместо декларации, изготвени от възложителя. Идеята е така да се уеднаквяват правилата за деклариране на обстоятелствата относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор при възлагане на поръчки. “Използването на единен подход ще спомогне значително за намаляване на административната тежест както при възложителите, така и при стопанските субекти”, става ясно от мотивите към законопроекта.

Друга важна промяна е свързана с прецизиране на разпоредбите относно вътрешното (in-house) възлагане. Според директивите прилагането на това изключение е допустимо при наличието на изрично посочени условия. Едно от тях изисква в контролираното юридическо лице да няма пряко частно капиталово участие. В досегашната уредба е допълнено  условието частният капитал в юридическото лице-изпълнител да произтича от национални разпоредби, които са в съответствие с Договора за Европейския съюз и с Договора за функционирането на Европейския съюз.

В случай, че се приеме законопроектът ще се осигури пълно хармонизиране на закона с изискванията на Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС. Ще отпадне риска ЕК да заведе съдебно производство срещу страната, става ясно от оценката на въздействие на законопроекта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top