Големи строителни фирми с оферти за втория воден цикъл на Смолян

Големи строителни фирми у нас са подали оферти за втория воден цикъл на Смолян, става ясно от публикуваните протоколи в сайта на „ВиК“ ЕООД – Смолян. По проект, обезпечен от оперативна програма „Околна среда“, предстои да се подменят и изградят общо 22 км водопроводи и 46 км канализация в областния град. Според правилата на програмата водният оператор на съответната агломерация е възложител на дейностите, които предстои да се изпълнят.

Първият воден цикъл на Смолян бе изпълнен със средства от предприсъединителната програма ИСПА. Възложител тогава беше държавата в лицето на МОСВ. Едната поръчка на държавното дружество „ВиК“ е по жълт Фидик – за проектиране, строителство и авторски надзор. Общата й стойност е 46 590 549 без ДДС (55,9 млн. лв. с ДДС). Разделена е на две обособени позиции. Първата от тях е за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК-мрежа (инженеринг) в областния град,за което има изработен идеен проект. Тя е на стойност 31,2 млн. лв. без ДДС. Втората е за реконструкция на главния градски събирателен колектор с прогнозна стойност близо 15,3 млн. лв. без ДДС. Оферти и за двете позиции са подали: фирма „ИСА 2000“ ЕООД; обединение „Темпус системс груп“ (с участници „Аква Темпус“ ООД, „Аква системс“ АД и „Би Енд Джей Груп“ ЕООД); обединение „Воден цикъл Смолян“ (с участници: „Трейс Груп Холд“ АД и „Алве консулт“ ЕООД). Само за първата позиция са постъпили предложения от „ГБС –Инфраструктурно строителство“ АД и обединение „Смоляни-Конструкт“ (с участници „Райкомерс Констукшън“ ЕАД и „АР СИ Дизайн“ ЕООД). Консорциум „Аквабилд Смолян“ ( с участници „ВИа Конструкт Груп“ ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проектиране“ ЕООД е пуснал оферта само за втората позиция. Другата обществена поръчка е по червен Фидик – за строително-монтажни работи. За нея има изготвен инвестиционен проект във фаза „работен проект“.

Максималната стойност за изграждане и реконструкция на ВиК-мрежи и съоръжения е 22,7 лв. без ДДС (27,2 млн. лв. с ДДС). Кандидатите да изпълнят задачата са осем на брой: „ИСА 2000“ ЕООД; ДЗЗД „КВ ПС СМОЛЯН 2019“ с членове „Кристална вода“ АД, ПС Инженеринг ЕООД, „Инфрастройгруп“ ЕООД и „Ивелинстрой“ ЕООД); „Темпус-Системс“ ДЗЗД (с членове „Аква темпус“ ООД и „Аква системс“ ЕАД); ДЗЗД „Пашмакли“ (с членове „Автомагистрали Хемус“ АД, „Променергомонтаж“ АД и „Автомагистрали Черно море“ АД); ДЗЗД „Смолян Груп“ (с членове“Джи Пи Груп“ АД и „Крис-МТ“ ООД); „Запрянови-03“ ООД; „Трейс груп холд“ АД; „Грома Холд“ ЕООД (бившата „Агромах“).

По същия проект е в ход процедура на инженеринг за модернизация на пречиствателните станции за питейна вода „Хубча“ и“Превала“, чиято прогнозна цена е 611 205 лева без ДДС. Обявена е и поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор за доизграждане на третично пречистване (отстраняване на фосфор) към пречиствателната станция за отпадни води. Нейната максимална стойност е 445 572 лв. без ДДС. Вървят също и поръчки за строителен надзор, за внедряване на ГИС-система, за информация и комуникация по проекта.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top