Обществена поръчка за лекарства за близо 7 млн. лв. пусна болница

Обществена поръчка за доставка на лекарства обявиха от МБАЛ-Хасково. Прогнозната стойност на поръчката е 6 715 000 лева без ДДС. Средствата не са от Европейския съюз.

В предмета на обществената поръчка са включени две обособени позиции лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък и извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на МБАЛ – Хасково. Te ще се доставят периодично, с транспорт на изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на възложителя.

Заявления за участие в обществената поръчка могат да се подават до 16 часа на 6 януари 2020 година. Кандидатите трябва да имат право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти и да имат лицензия в съответствие с нормите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top