Кабинетът одобри график за ползване на е-платформата за обществени поръчки

обществени поръчки

Със свое постановление правителството прие днес график за използване на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, според изискванията на Закона за обществените поръчки.

Графикът съдържа два етапа. Първият, стартира на 1 януари 2020 г., като от тази дата възлагането на обществени поръчки чрез електронната платформа е задължително за три групи възложители: органите от изпълнителната власт – Министерския съвет, министерствата, държавните комисии и агенции, изпълнителните агенции, както и второстепенните разпоредители с бюджет към Министерството на финансите, създадени с нормативен акт, включително Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

Втората група възложители, които ще прилагат платформата от началото на 2020 г., са избрани между кметовете на големи общини, които са водещи през последните години по броя на възлаганите от тях обществени поръчки – Столична община, Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас и Русе. Обхванати са и представители на секторните възложители, които отново са подбрани между тези с най-голям опит, определен на база броя на възложените обществени поръчки – „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ “Марица Изток 2“ ЕАД, “Мини Марица-изток“ ЕАД, Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура“ и “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Вторият етап стартира от 1 април 2020 г., като от тази дата всички останали възложители по ЗОП се задължават да възлагат обществени поръчки чрез централизираната система. 

Приетият график ще доведе до оптимално натоварване на платформата и осигуряване на нейното стабилно функциониране, с оглед минимизиране на евентуални рискове от забавяне на поръчките при използването й от всички възложители. По този начин ще се създадат условия за постепенно и по-безпроблемно преминаване към изцяло електронно възлагане на договори за обществени поръчки.

Източник: Banker.bg


top