АПИ дава десетки милиони за археология

АПИ дава 40 милиона лева за археологически проучвания по трасетата на пътните обекти.

Агенцията публикува документацията за откритата процедура за сключване на рамково споразумение за „ спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“. И обясни, че при изпълнението на големи проекти е възложител както на дейностите по изграждане на съответния обект, така и на археологическите проучвания.

Индикативната стойност на поръчката е 40 млн. лева без ДДС и е за срок от 4 години, считано от датата на сключване на рамковото споразумение.

Видовете дейности са: издирване на археологически обекти; предварително и пълно археологическо проучване; наблюдение по време на строителството.

Изпълнителят трябва да е културна или научна организация, съгласно наредбата за извършване на теренни археологически проучвания – става ясно от документацията. От него ще се изисква през последните 3 приключили финансови години да е реализирал оборот не по-малък от 1 млн. лева без ДДС. В офертите си кандидатите трябва да посочат подизпълнителите си, ако възнамеряват да използват такива.

Обществената поръчка ще спечели предложилият най-ниска цена.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top