Проучват запасите от бели миди край Варна

Проучват запасите от бели миди край Варна. Институтът по рибни ресурси във Варна обяви две обществени поръчки, свързани с проучване и подбор на методи за изкуствено отглеждане на бели миди с цел увеличаване на дела на морската аквакултура в българската акватория на Черно море.

В рамките на изследването ще бъдат определени приоритетните зони със струпвания на бели миди пред българския бряг чрез актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на видовете от групата на белите миди (Chamelea gallina, р. Donax,

Anadaraiaequivalvis), като ще се направи съпоставка с предходни изследвания.

Ще бъде изготвена и актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на белите миди и характеристика на някои хабитати, в които те са доминиращи видове

Научни изследвания ще има в морска защитена територия – Калиакра „Натура 2000“, където хабитатите са представени, за изясняване динамиката на видовете и предложения за мерки към план за управление на територията.

Ще бъдат изработени и предложения за мерки за управление и устойчива експлоатация на запасите от бели миди – като временни забрани за риболов, предложения за забранени зони; забрани за риболов по време на размножителния период и др.

Целевите групи, към които е насочен проектът, включват ИАРА, риболовни браншови организации и сдружения, МЗХГ, МОСВ, научни институти и университети.

Чрез работата по проекта, наречен WHITECLAM, ще бъдат определени общите и промишлени запаси на видовете от групата на белите миди пред българския бряг на Черно море и зоните с добро развитие на популациите. Ще се допълнят познанията относно динамиката на индексите на обилие – улов на единица усилие (CPUE) и улов на единица площ – (CPUA), анализ на кумулативното разпределение на индексите на обилие по класове.

Ще бъдат получени нови биологични данни относно размерния и тегловен състав на популациите, линейно-тегловните отношения, пространствените колебания на биологичните характеристики, ще се осъществи картиране на данните и статистически анализи, които ще способстват за увеличаване на познанията за морските хабитати.

Ще бъдат получени и нови данни за екологичното състояние на морската среда в зоните на изследвания – хидрохимични и хидробиологични параметри; ще бъдат осъществени моделни изследвания и симулации. Ще бъдат изготвени карти на пространственото разпределение на запасите от деликатесната бяла мида.

Обща прогнозната стойност на едната обществена поръчка е 44 350,00 лв. без ДДС, а другата е за 58 020,00 лв.

По втората поръчка ще се извършат дейности по провеждане на проучване относно нагласите и  социалноикономическите ефекти върху населението в идентифицираните зони в хода на изследването и определяне на заинтересованите страни и ще се определи стратегическото въздействие на проведеното изследване.

Крайният срок за подаване на оферти и за двете обществени поръчки е 4 март.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top