Община Асеновград купува лек автомобил за 60 бона

Община Асеновград  обяви обществена поръчка за доставка на лек автомобил за нуждите на общинската администрация. Общата прогнозна стойност на автомобила е 60 000 лв. без ДДС, а срокът за получаване на оферти е 6.03.2020 г.

 Предлаганата от участника цена трябва да бъде съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката, пише в документацията, а всеки предложил оферта над посочената максимална цена, ще бъде отстранен от процедурата.

Според техническата спецификация автомобилът трябва да е нов и да отговаря на зададените в документацията технически параметри – да е дизелов, с места 4+1, лимузина и др.

Всеки участник може да представи само една оферта, не се допуска представянето на варианти. Методиката за оценяване на офертите ще е определяне на икономически най-изгодната, на база оптимално съотношение качество/цена. Оценката ще е по три показателя: предлагана цена, срок за доставка и гаранционна поддръжка, като показателят “цена” е водещ.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top