Правят велоалея в Асеновград

Правят велоалея в Асеновград. Общината пусна обществена поръчка за изграждане на двупосочна велоалея в участъка от Читалище „Родолюбие” до Градски басейн.

Общата дължина на велоалеята ще е 672.28 м.

Изготвен е инвестиционен проект, който предвижда изграждане на велоалея, съгласно действащите наредби и отговаряща на добрите практики за проектиране на велоалеи по света, обявиха от Общината. Организацията на движението по велоалеята е решена двупосочно, с хоризонтална и вертикална маркировка, определящи режима на движение и гарантиращ безопасността на велосипедистите.

Трасето на велоалеята ще следва коритото на реката, като после сменя посоката си в направление запад – изток. По-нататък трасето ще мине през подлеза на моста на пазара.

Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е 272 500 лв. с ДДС. Минималният срок за изпълнението й е 60 дни, максималният – 75.

В състезанието за изпълнител ще  бъдат допуснати двама участника, пише в документацията, като всеки от тях следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Освен това през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с поръчката на поне един обект. Под строителни дейности със „сходен предмет“ следва да се разбира „строителни дейности, свързани с изграждане на велоалея/и и/или улици или еквивалентни“.

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от община Асеновград.

Към момента на обявяване на процедурата не е осигурено цялото финансиране на обекта, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП е включена клауза за отложено изпълнение в проекта на договор. При подписване на договора, Общината има предвидени средства в размер на 94 375 лв. и СМР на обекта ще бъдат възлагани до техният размер.

Офертите ще се отварят на публично заседание на 24 юни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top