Община Пловдив пусна поръчка за Небет тепе

Община Пловдив пусна обществена поръчка за реализация на проекта “По крепостните стени на Филипопол”.

Поръчката е за проектиране и авторски надзор за изпълнение на обекти по три обособени позиции. Обособена позиция 1 е за анастилоза (б.а. – възстановяване на колони чрез използване на оригинални части или заменянето им с нови), консервация, реставрация и експониране на античен комплекс “Източна порта” на Филипопол.

Обособена позиция 2 касае консервация, реставрация и експониране на археологически комплекс Небет тепе – зеленина и археология. По обособена позиция 3 ще се направи реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и ще се благоустроят подходите към археологически комплекс “Небет тепе”.

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции, като прогнозната обща стойност без ДДС е 5 831 909.05 лв.

Иначе поотделно сумите са: 2 370 160.08 лв. без ДДС за “Източната порта” (обособена позиция 1); 2 425 154.61 лв. без ДДС за “Небет тепе” (обособена позиция 2); 1 036 594.36 лв. без ДДС за подходите на “Небет тепе” (обособена позиция 3). Срокът за завършване на трите обекта е 24 месеца. Оферти ще се подават до 17 август.

Цялата стойност на проекта е 8012201.89 лева, от които 6 009 151.89 са безвъзмездно финансиране по ОП “Региони в растеж”. Останалите 2 003 050 лв. са собствено финансиране от община Пловдив и ще бъдат взети като заем от Фонд “Устойчиви градове”. Поемането на новия кредит ще се гласува на сесията на Общинския съвет утре.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top