Търсят охранители за събития в Бургас

Търсят охранители за общински събития в Бургас. Местната администрация обяви обществена поръчка за осигуряване на физическа охрана на общински обекти и мероприятия. Прогнозната й стойност е 885 456 лв.

Обществената поръчка се осъществява чрез открита процедура. Участниците в нея следва да оферират крайна цена, не по-висока от прогнозната.

Срокът на изпълнението по договор е 2 години, считано от датата на сключване му.

Дава се възможност на участниците да посочват в офертата подизпълнители и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Възложителят, предвижда опции за допълнителни средства при възникване на необходимост от допълнително осигуряване на физическа охрана на движимо и недвижимо имущество на обекти или събития, организирани от общината; както и за осигуряване на охрана на нови обекти или мероприятия, включени след датата на договора.

Фирмите трябва да притежават валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

Крайният срок за подаване на оферти е до 23 септември.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top