Болницата в Карнобат дава 19 хил. лв. за апарат

Болницата в Карнобат пусна обществена поръчка за апарат за хемодиализа за  19 000 лева без ДДС.

Фирмата, спечелила търга, трябва и да обучи служителите, които ще работят с техниката. Също така да осигури гаранционен сервиз и поддръжка на доставения диализен апарат.

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, а за чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 2 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top