Правна информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.177 от КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

  • Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД със седалище гр.София, бул.”Драган Цанков”, №:36, ЕИК 121412257 и адрес на управление гр.София,бул.“Драган Цанков“ №36 е застрахователен брокер, вписан с решение № 742-ЗБ/30.08.2006г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.11 от ЗКФН. Справка за това обстоятелство можете да направите в Комисията за финансов надзор, 1000 София, ул. „Будапеща“ 16, централа: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта ѝ www.fsc.bg.
  • “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или компания-собственик на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД.
  • “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.
  • “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД определя изискванията и потребностите на клиента и съветите си относно потребителя на застрахователни услуги конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес.
  • В случай че имате оплаквания от предоставяната от “Инстрейд Застрахователен брокер” ЕООД услуга, моля подавайте вашите жалби до Лиляна Николова на адрес гр.София, гр.София,бул.“Драган Цанков“ №36 или на електронна поща office@instrade .bg. Ние се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването ѝ на посочен от вас адрес.

top