Застраховка Гаранция

Освободете средства и спестете разходи като вместо банкова гаранция предоставите застраховка

Кандидатствайте сега

Законът

От февруари 2016 Закона за обществени поръчки позволява предоставянето на застраховка Банкова Гаранция вместо банкова гаранция.

Предимството

Застраховка Банкова Гаранция ще ви позволи да освободите капитал, с който да разширите дейноста си, като вместо да блокирате активи в банка, просто сключвате застраховка.

Приложение

Застраховка Банкова Гаранция е приложима при търгове по ЗОП, в които се изисква гаранция за предварително плащане, за добро изпълнение и/или за поддръжка

Каква е процедурата за получаване на застраховка Банкова Гаранция?

Първата стъпка е одобряване на кандидата за застраховка

01
Проучване на кандидата

Извършва се проучване за одобрение от застрахователя. Това е еднократна процедура, която се направи предварително.

02
Oдобряване на проект

След одобряване на кандидата от застрахователя се пристъпва към издаване на Застраховка Банкова Гаранция за конкретен търг.

03
Прeдставяне на гаранцията

Застраховка Банкова Гаранция се предоставя на бенефициента съгласно тръжната документация.

04
Изплащане на гаранцията

При поискване застрахователя изплаща сумата по условията на гаранцията на бенефициента…

Застраховка Банкова Гаранция

Застраховката Гаранция (bonds) e доказан финансов инструмент, широко използван в развитите държави.

Предимства

 • Нe блокирате средства и активи в банка;
 • Може да получите дори по-добра цена от банковата гаранция;
 • След направен одит на дружеството издаването на бондове става много бързо;
 • Чрез застраховка Банкова Гаранция може да участвате в повече търгове, тъй като не блокирате суми в банката;
 • прави се оценка само на холдинга или групата, като всички дружества се ползват от бонда за различни търгове;
 • При претенция от страна на възложителя, застрахователят не начислява лихви, комисионни и такси по сумите за възстановяване, както и се съставя погасителен план във Ваше удобство

Видове Застраховки Банкова Гаранция

Застраховка Гаранции за участие в търг (Bid Bond)

Застраховката Банкова Гаранция служи за участие служи за обезпечаване участието в конкретна процедура по ЗОП и е индикатор за сериозността на намеренията на дадено лице както да подаде заявление за участие/оферта, така и да сключи договора за обществена поръчка, ако бъде определено за изпълнител. Предназначението на гаранцията за участие e да осигури възможност на възложителя да получи обезщетение ако участника оттегли офертата си след определения краен срок за подаване или откаже да сключи договор за обществена поръчка, въпреки че е определен за изпълнител

Застраховка Гаранция за добро изпълнение (Performance Bond)

Вторият вид гаранция, която регламентира ЗОП, е гаранцията за изпълнение. Тя служи за обезпечаване на доброто изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение, трябва да бъде определена като условия и размер в обявлението за обществена поръчка. За разлика от гаранцията за участие, която се дължи и представя от всички кандидати/участници в процедурата, то гаранцията за изпълнение се дължи само от участника, определен за изпълнител, като се представя до сключване на договора.

Застраховка Гаранция за авансови плащания (Advance Payment Bond)

Гаранцията за преведен аванс се среща при процедури по ЗОП, в които възложителят предвижда заплащането на аванс в определен размер. Както и другите видове гаранции, така и гаранцията за аванс трябва да се постави като условие в обявлението, като се определят също размерът й, формата й и условията за представяне и освобождаване. Предназначението на този вид гаранция е да обезпечи възложителя при възникване на случай, при който изпълнителят е получил аванс, но не е изпълнил и няма да изпълни работа, която да покрива размера му.

Застраховка Гаранция за поддръжка (Maintenance Bond)

Тази гаранция служи като неустойка при некачествено изпълнение. Гаранционната сума възлиза по принцип на 3 до 10% от общата сума на поръчката. Чрез връчването на документа за гаранция на възложителя изпълнителят може да освободи депозираните за обезпечение на евентуални рекламации парични средства. По закон тази гаранция влиза в сила след пълното изплащане на крайната сметка, включително и на депозита.

Чести въпроси

Какво е Застраховка Гаранция /БОНД/?

Тристранно споразумение между Изпълнител, Възложител и Застраховател (гарант), което гарантира изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя. Изпълнението им се гарантира от Застрахователя и е в полза на Възложителя.

Не е застраховка Гаранция:

 • Застраховка за Финансови рискове – те не предоставят гаранции за неизпълнени финансови и търговски задължения
 • Гаранционни отговорности за строителни и монтажни работи в смисъла на ЗУТ
 • Застраховка Професионална отговорност
Колко струва услугата Ви?

Нашите услуги са БЕЗПЛАТНИ за Вас! Ние получаваме възнаграждението си от застрахователните компании, с които сме в договорни отношения.
По закон /Кодекс за Застраховане/ Вие писмено трябва да ни възложите с Възлагателно писмо да проучим и договорим условията по застраховката и да я сключим във Ваша полза.
Цената, коята ще получите от нас е същата, коята ще Ви оферират застрахователните компании. На базата на нашитe дългогодишни контакти, ние често сме в състояние да договорим по-изгодни условия и тарифи за клиентите си.

Застрахователно събитие, обезщетение

Застрахователното събитие е налице, когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договор. Покритието се активира, когато Възложителят предяви бонда пред Застрахователя. Обезщетението е изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя от Застрахователя. То може да бъде материализирано по различен начин.

Уреждане на претенции и щети
 • Финансово – Застрахователят изплаща на Възложителя сума, необходима за изпълнението на задълженията на Изпълнителя съгласно договор
 • Реално – Застрахователят осигурява фактическото изпълнение на договора като намира други изпълнители, които заместват неизправния Изпълнител
 • Медиаторно – в случай на неразбирателства и конфликти между Изпълнителя и Възложителя Застрахователят се намесва като медиатор и се опитва да ги реши – чрез временно оттегляне на Изпълнителя, чрез намиране на допълнителни изпълнители-специалисти, чрез осигуряване на временна финансова помощ или активи на Изпълнителя, чрез преговори и консултации с Възложителя
Кои са потребителите на БОНДС?

В ролята на Бенефициенти, това могат да бъдат частни компании-инвеститори (възложители) или публични и секторни възложители съгласно Закона за обществените поръчки, т.е. възложители с държавно участие.
В ролята на Застраховани, това са всички изпълнители по НЕТЪРГОВСКИ договори, от които възложителите изискват гаранции.

За кои компании са предназначени БОНДС?

Бондс застраховките са предназначени за компании и организации, които участват в търгове по ЗОП. Типични представители са строителни компании, софтуерни разработчици, доставчици на стоки и услуги и т.н.

Всеки Изпълнител ли може да бъде застрахован?

Различните застрахователи имат специфични ограничения. Някои имат ограничения в размера на гарантираната сума, във вида на извършваната дейност /напр. отказват търгове, свързани с доставка на стоки, непроизвеждани от Изпълнителя/ и други. За всеки конкретен клиент избираме най-подходящия застраховател.

Защо БОНДС са предпочитани пред банковата гаранция?

Защото не блокират средства и позволяват на бизнеса да диша и да се развива. Блокирането на финансови средства под формата на банкова гаранция при изпълнението на голям проект може тотално да парализира бизнес дейността на малки и средни фирми. БОНДС позволяват на фирмите да разпологат с оборотния си капитал и да изпълняват няколко договора едновременно.
Защото Застрахователят е сериозно ангажиран в изпълнението на договора. В ролята си на гарант той е силно заинтересован от изпълнението на проекта съгласно договора поради което наблюдава процеса на изпълнение, участва в навременното разрешаване на текущи спорове между Изпълнителя и Бенефициента, прави инспекции на обекта на място и помага с консултации и контакти.

Колко струва застраховката?

Цената /премията/ е конкурентна на таксата за банкова гаранция. Изчислява се индивидуално за всеки клиент и за всеки отделен проект. Предимството е, че освобождавате финансов ресурс, с който можете да оперирате.

Уредени ли са със Закон?

Да. Съгласно чл. 111, ал.5 на новия Закон за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 гаранциите за изпълнение или авансово предоставени средства могат да имат формата на „застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритието на отговорността на изпълнителя”.

Могат ли БОНДС да се използват извън ЗОП?

Разбира се. Когато Възложителят е частна компания, която познава продукта и му се доверява, тя може да го използва като гаранция като по този начин улеснява Изпълнителя. Търговете по процедури на Световната банка също позволяват използването на БОНДС.

Как се издава БОНД полица?

1. Брокерът предоставя на Застрахователя следния предварителен пакет от документи на кандидата за застраховане:

 • Кратки финансови отчети за последните две години – Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствения капитал и одиторски доклад, ако има такъв
 • Презентация на компанията (за предпочитане, но не задължително на английски език)
 • Списък със завършените проекти, както и тези в процес на изпълнение, с информация за основната дейност, възложителите, стойността на проектите и техните срокове

2. Застрахователят прави предварителна оценка, според която приема или не да застрахова конкректния Изпълнител. В случай на одобрение, той определя максималния кредитен лимит, в рамките на който могат да бъдат издавани застраховки на гаранции.
3. Следващият етап е конкретно запитване, базирано на индивидуален договор, в който одобреният кандидат за застраховане е Изпълнител. Брокерът изпраща на Застрахователя:

 • Попълнен въпросник, валиден за конкретния договор
 • Копие от договора за изпълнение или проект на договор

4. Договорът за изпълнение (проекто-договорът) трябва да съдържа:

 • Изискване за гаранция
 • Възможност гаранцията да е под формата на застраховка
 • Сума и срок на гаранцията
 • Условия и ред за нейното усвояване и освобождаване

5. Ако Застрахователят одобри риска и сумата на гаранцията е под максималния кредитен лимит, Застрахователят потвърждава съгласието си за издаване на полица.
6. Изпълнителят издава Запис на заповед или друг вид обезпечение със съответен номер в полза на Застрахователя на стойност, равна на стойността на гаранцията.
7. Застрахователят издава полица Застраховка на гаранции.

Още информация

Наши партньори

Планирате участия в търг по ЗОП?

Кандидатствайте сега

  Име за обратна връзка (*)

  Фирма/Организция(*)

  Имейл (*)

  Телефон

  Моля, изпратете ми информация за възможностите, които предлага застраховка Гаранция.

  Допълнителни въпроси (ако има):

  top