Чести въпроси

Какво е Застраховка Гаранция /БОНД/?

Тристранно споразумение между Изпълнител, Възложител и Застраховател (гарант), което гарантира изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя. Изпълнението им се гарантира от Застрахователя и е в полза на Възложителя.

Не е застраховка Гаранция:

 • Застраховка за Финансови рискове – те не предоставят гаранции за неизпълнени финансови и търговски задължения
 • Гаранционни отговорности за строителни и монтажни работи в смисъла на ЗУТ
 • Застраховка Професионална отговорност
Колко струва услугата Ви?

Нашите услуги са БЕЗПЛАТНИ за Вас! Ние получаваме възнаграждението си от застрахователните компании, с които сме в договорни отношения.
По закон /Кодекс за Застраховане/ Вие писмено трябва да ни възложите с Възлагателно писмо да проучим и договорим условията по застраховката и да я сключим във Ваша полза.
Цената, коята ще получите от нас е същата, коята ще Ви оферират застрахователните компании. На базата на нашитe дългогодишни контакти, ние често сме в състояние да договорим по-изгодни условия и тарифи за клиентите си.

Застраховка ли е БОНД?

Да, но особен вид – застраховка и тристранен договор едновременно. Налице е механизъм за прехвърляне на риск – от Изпълнителя към Застрахователя, но прехвърлянето му не е безусловно и окончателно – Застрахователят има право на обратен иск към Изпълнителя в случай на изплатено обезщетение.

Кой е Застрахован?

Застрахован е Изпълнителят. Застрахован е в полза на Възложителя, затова наричаме Възложителя Бенефициент по полицата. Застрахователят е Гарант, т.е. поемащ риска.

Застрахователно събитие, обезщетение

Застрахователното събитие е налице, когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договор. Покритието се активира, когато Възложителят предяви бонда пред Застрахователя. Обезщетението е изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя от Застрахователя. То може да бъде материализирано по различен начин.

Уреждане на претенции и щети
 • Финансово – Застрахователят изплаща на Възложителя сума, необходима за изпълнението на задълженията на Изпълнителя съгласно договор
 • Реално – Застрахователят осигурява фактическото изпълнение на договора като намира други изпълнители, които заместват неизправния Изпълнител
 • Медиаторно – в случай на неразбирателства и конфликти между Изпълнителя и Възложителя Застрахователят се намесва като медиатор и се опитва да ги реши – чрез временно оттегляне на Изпълнителя, чрез намиране на допълнителни изпълнители-специалисти, чрез осигуряване на временна финансова помощ или активи на Изпълнителя, чрез преговори и консултации с Възложителя
Кои са потребителите на БОНДС?

В ролята на Бенефициенти, това могат да бъдат частни компании-инвеститори (възложители) или публични и секторни възложители съгласно Закона за обществените поръчки, т.е. възложители с държавно участие.
В ролята на Застраховани, това са всички изпълнители по НЕТЪРГОВСКИ договори, от които възложителите изискват гаранции.

За кои компании са предназначени БОНДС?

Бондс застраховките са предназначени за компании и организации, които участват в търгове по ЗОП. Типични представители са строителни компании, софтуерни разработчици, доставчици на стоки и услуги и т.н.

Всеки Изпълнител ли може да бъде застрахован?

Различните застрахователи имат специфични ограничения. Някои имат ограничения в размера на гарантираната сума, във вида на извършваната дейност /напр. отказват търгове, свързани с доставка на стоки, непроизвеждани от Изпълнителя/ и други. За всеки конкретен клиент избираме най-подходящия застраховател.

Защо БОНДС са предпочитани пред банковата гаранция?

Защото не блокират средства и позволяват на бизнеса да диша и да се развива. Блокирането на финансови средства под формата на банкова гаранция при изпълнението на голям проект може тотално да парализира бизнес дейността на малки и средни фирми. БОНДС позволяват на фирмите да разпологат с оборотния си капитал и да изпълняват няколко договора едновременно.
Защото Застрахователят е сериозно ангажиран в изпълнението на договора. В ролята си на гарант той е силно заинтересован от изпълнението на проекта съгласно договора поради което наблюдава процеса на изпълнение, участва в навременното разрешаване на текущи спорове между Изпълнителя и Бенефициента, прави инспекции на обекта на място и помага с консултации и контакти.

Колко струва застраховката?

Цената /премията/ е конкурентна на таксата за банкова гаранция. Изчислява се индивидуално за всеки клиент и за всеки отделен проект. Предимството е, че освобождавате финансов ресурс, с който можете да оперирате.

Уредени ли са със Закон?

Да. Съгласно чл. 111, ал.5 на новия Закон за обществени поръчки в сила от 15.04.2016 гаранциите за изпълнение или авансово предоставени средства могат да имат формата на „застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритието на отговорността на изпълнителя”.

Могат ли БОНДС да се използват извън ЗОП?

Разбира се. Когато Възложителят е частна компания, която познава продукта и му се доверява, тя може да го използва като гаранция като по този начин улеснява Изпълнителя. Търговете по процедури на Световната банка също позволяват използването на БОНДС.

Какви са видовете БОНДС според тяхното предназначение?
 • Застраховка на гаранция за добро изпълнение
 • Застраховка на гаранция за поддръжка
 • Застраховка на гаранция за авансово плащане
 • Застраховка на гаранция за участие в търг
Как се издава БОНД полица?

1. Брокерът предоставя на Застрахователя следния предварителен пакет от документи на кандидата за застраховане:

 • Кратки финансови отчети за последните две години – Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за собствения капитал и одиторски доклад, ако има такъв
 • Презентация на компанията (за предпочитане, но не задължително на английски език)
 • Списък със завършените проекти, както и тези в процес на изпълнение, с информация за основната дейност, възложителите, стойността на проектите и техните срокове

2. Застрахователят прави предварителна оценка, според която приема или не да застрахова конкректния Изпълнител. В случай на одобрение, той определя максималния кредитен лимит, в рамките на който могат да бъдат издавани застраховки на гаранции.
3. Следващият етап е конкретно запитване, базирано на индивидуален договор, в който одобреният кандидат за застраховане е Изпълнител. Брокерът изпраща на Застрахователя:

 • Попълнен въпросник, валиден за конкретния договор
 • Копие от договора за изпълнение или проект на договор

4. Договорът за изпълнение (проекто-договорът) трябва да съдържа:

 • Изискване за гаранция
 • Възможност гаранцията да е под формата на застраховка
 • Сума и срок на гаранцията
 • Условия и ред за нейното усвояване и освобождаване

5. Ако Застрахователят одобри риска и сумата на гаранцията е под максималния кредитен лимит, Застрахователят потвърждава съгласието си за издаване на полица.
6. Изпълнителят издава Запис на заповед или друг вид обезпечение със съответен номер в полза на Застрахователя на стойност, равна на стойността на гаранцията.
7. Застрахователят издава полица Застраховка на гаранции.

БОНД полица – какво представлява и как изглежда?

Съдържа задължителните според Кодекса за Застраховане реквизити и има някои особености. Например:

 • Вписването на три страни – Застрахован, Бенефициент и Застраховател
 • Посочването на основните реквизити на Договора за изпълнение, който е неразделна част от Полицата. Нещо повече – полицата е допълнителен, съпровождащ документ, основният е самия Договор за изпълнение. Полица не съществува, ако няма подписан Договор
 • Номер и дата на издаване на Запис на заповед

Освен конкретните параметри на всяка полица, тя съдържа общите условия, които
наподобяват тристранен договор.
Пълният пакет от документи, задължителен за всяка БОНД полица се състои от:

 • Полица
 • Общи условия
 • Основен договор/тръжна документация/+протокол за приемане на извършените работи в случай на Застраховка на гаранция за поддръжка
 • Обезпечение (Запис на заповед)
 • Попълнен въпросник
 • Копие от платежно нареждане за платена премия
Как се процедира в случай на щета при Застраховка на гаранция?

Ако Бенефициентът предяви към Застрахователя претенция за щета, Застрахователят му изплаща обезщетение съгласно ОУ на полицата. Веднага уведомява за това Изпълнителя и прави всичко възможно да елиминира евентуални текущи и последващи загуби за Бенефициента. Последният от своя страна е длъжен по неоспорим начин да докаже валидността на щетата, т.е. неизпълнението на договорните задължения на застрахования. След това са възможни множество сценарии в зависимост от валидността на щетата. Обикновено последният етап е този на суброгация от страна на Застрахователя спрямо Изпълнителя въз основа на приетото от Застрахователя обезпечение (в общия случай, Запис на заповед).

top