Какво е Застраховка Гаранция /БОНД/?

Тристранно споразумение между Изпълнител, Възложител и Застраховател (гарант), което гарантира изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя. Изпълнението им се гарантира от Застрахователя и е в полза на Възложителя.

Не е застраховка Гаранция:

  • Застраховка за Финансови рискове – те не предоставят гаранции за неизпълнени финансови и търговски задължения
  • Гаранционни отговорности за строителни и монтажни работи в смисъла на ЗУТ
  • Застраховка Професионална отговорност

top