Български пощи обявяват търг за избор на застрахователи

български пощи търсят застрахователи

„Български пощи“ търсят застрахователи по пет позиции за срок от 3 години. Обществената поръчка е за следните направления:

 

  • “Гражданска отговорност на автомобилистите” и “Застраховка на лицата в превозните средства” с прогнозна стойност 180 хил. лева
  • застраховка “Трудова злополука” на служителите в Български пощи с прогнозна стойност 66 хил. лв.
  • застраховка “Автокаско” с прогнозна стойност 167,5 хил. лв.
  • застраховка “Имущество (движимо и недвижимо)” ” с прогнозна стойност 83,3 хил. лв.
  • застраховка ” Пари и ценности” – 83,3 хил. лв.

Крайният срок за подаване на оферти е 1 февруари 2017 г. Офертите се оценяват по обособени позиции и участниците се класират по степента на съответствие на подадената оферта с предварително обявените от възложителя условия.

 

Изискванията към кнадидатите

Кандидатите следва да са лицензирани застрахователи, регистрирани в Комисията по финансов надзор (КФН) за за извършване на застрахователна дейност на територията на България. Чуждестранните кандидати трябва да са регистрирани в аналогичен регистър според законодателството на съответната държава, в която оперират.

 

Участникът, определен за изпълнител на договор за обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията може да бъде в една от следните форми – банкова гаранция, парична сума или застраховка.

 

Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е най-съвременният продукт, който предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top